१९६ प्रतिप्र (प्रति+प्र)

ईक्ष्

 • {प्रतिप्रेक्ष्}
 • ईक्ष् (ईक्ष दर्शने)।
 • ‘शूद्रायां तु प्रेक्षणप्रतिप्रेक्षणयोरेवानध्यायः’ (आप० ध० १।३।९।११)। प्रतिप्रेक्षणं मिथो विलोकनम्।

दा

 • {प्रतिप्रदा}
 • दा (डुदाञ् दाने)।
 • ‘राज्यं प्रतिप्रदास्यामि’ (भा० उ० ) प्रतिनिर्यातयिष्यामि, प्रत्यर्पयिष्यामि।
 • ‘इयं हैवैनं वधाय प्रतिप्रददावनया हैवैनं प्रतिप्रत्तं जघ्नुः’ (श० ब्रा० २।५।४।७)। उक्तोऽर्थः।

दा

 • {प्रतिप्रदा}
 • दा (दाण् दाने)।
 • ‘तस्मादपि वध्यं प्रपन्नं न प्रतिप्रयच्छन्ति’ (तै० सं० ६।५।८।२९-३०)। न प्रतिप्रयच्छन्ति न प्रत्यर्पयन्ति।

मुच्

 • {प्रतिप्रमुच्}
 • मुच् (मुच्लृ मोक्षणे)।
 • ‘तदेषैव व्रतचर्या यत्पूर्वेद्युर्दुग्धं दधिहविरातञ्चनं तत्कुर्वन्ति प्रतिप्रमुञ्चन्ति वत्सांस्तान्पुनरपाकुर्वन्ति’ (श० ब्रा० ११।१।४।१)। वत्सान्बन्धनान्मुक्त्वा धेनुभिर्मातृभिर्योजयन्ति प्रस्नवायेत्यर्थः।

या

 • {प्रतिप्रया}
 • या (या प्रापणे, प्रापणमिह गतिः)।
 • ‘एवमुक्तो मतङ्गस्तु प्रतिप्रायाद् गृहं प्रति’ (भा० अनु० २७।१८)। प्रतिप्रायात् प्रतिन्यवर्तत प्रतिप्रातिष्ठत।

युज्

 • {प्रतिप्रयुज्}
 • युज् (युजिर् योगे)।
 • ‘बृहद्रथन्तरे वै श्यैतनौधसे यद्रथन्तराय नौधसं प्रतिप्रयुञ्जन्ति बृहदेवास्मै तत् प्रतिप्रयुञ्जन्ति’ (पञ्च० ब्रा० ७।१०।८)। प्रतिप्रयुञ्जन्ति प्रतिनिधित्वेन योजयन्तीत्यर्थः।

वच्

 • {प्रतिप्रवच्}
 • वच् (वच परिभाषणे)।
 • ‘यो वै ब्रह्मणे देवेभ्यः प्रजापतयेऽप्रतिप्रोच्याश्वं मेध्यं बध्नाति’ (तै० ब्रा० ३।८।३।१)। अप्रतिप्रोच्य=अनुक्त्वा तदनुज्ञामलब्ध्वा।

सू

 • {प्रतिप्रसू}
 • सू (षूङ् प्राणिगर्भविमोचने, षूङ् प्राणिप्रसवे)।
 • ‘पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः’ (यो० सू० ४।३४)। प्रतिप्रसवः स्वकारणे प्रधाने लय इति तत्त्ववैशारदी।

सू

 • {प्रतिप्रसू}
 • सू (षु प्रसवैश्वर्ययोः, प्रसवोऽभ्यनुज्ञानम्, षू प्रेरणे)।
 • प्रतिप्रसवः प्रतिषिद्धस्य पुनरभ्यनुज्ञानम्।

स्था

 • {प्रतिप्रस्था}
 • स्था (ष्ठा गतिनिवृत्तौ)।
 • ‘अध्वर्यु र्वै श्रेयान् पापीयान् प्रतिप्रस्थाता’ (पा० ५।३।५५ सूत्रे भाष्ये)।

हि

 • {प्रतिप्रहि}
 • हि (हि गतौ वृद्धौ च)।
 • ‘प्रत्यक् प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत्’ (अथर्व० १०।१।५)। अत्र प्रतिशब्दस्य प्रत्यक्छब्देन गतार्थता नातितिरोहिता। अन्यत्रापि च्छन्दस्येवंविधा शैली दृश्यते।

हृ

 • {प्रतिप्रहृ}
 • हृ (हृञ् हरणे)।
 • ‘तस्मिन्प्रतिप्रहरति क्षिप्रं प्राहरतां ततः’ (राज० ८।२३२६)। प्रतिप्रहरति प्रहारं प्रतिकुर्वाणे।