०२२ समधि (सम्+अधि)

इङ्

 • {समधी}
 • इङ् (इङ् अध्ययने)।
 • ‘दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते।’ (मनु० ६|९३)। समधीयते=सम्यगधीयते।
 • ‘समधीतं मया ब्रह्म’ (भा० वन० १३८।२४)।

गम्

 • {समधिगम्}
 • गम् (गम्लृ गतौ)
 • ‘हन्तुं समधिगच्छति’ (रा० २।८४।५)। समधिगच्छति=उपैति, उपक्रामति।
 • ‘यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद् धनम्’ (मनु० ८।४१६)। समधिगच्छन्ति=अर्जयन्ति, प्राप्नुवन्ति, अधिकुर्वते।
 • ‘यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानम्’ (हरि० १।१।२)। समधिगच्छति=शृणोति।

स्था

 • {समधिस्था}
 • स्था (ष्ठा गतिनिवृत्तौ)।
 • ‘जीवन्मुक्तमाना मान्यो विश्वामित्रोप्ययंप्रभुः। वेदोक्तां मखनिर्माणक्रियां समधितिष्ठति’ (यो० वा० ५।७५।२३)। समधितिष्ठति=स्वाधिकारे स्थापयति=अवेक्षते।