०१४ अपनि

अस्

 • {अपन्यस्}
 • अस् (असु-क्षेपे)।
 • ‘अपन्यस्तम्’ (भा॰शल्य॰५७.९९)। परावृत्त्य पृष्ठतः कृतेन हस्तेन शत्रोस्ताडनमपन्यस्तमुच्यत इति नीलकण्ठः।

धा

 • {अपनिधा}
 • धा (डुधाञ्-धारणपोषणयोः)।
 • ‘प्रह्लादो ह वै कायाधवो विरोचनं स्वं पुत्रमपन्यधत्त नेदेनं देवा अहनन्निति’ (तै॰ब्रा॰१.५.९.१)। अ पन्यधत्त=अगोपायत्=प्राच्छादयत्।
 • ‘अथ ते शिरश्छित्त्वाऽन्यत्रापनिधास्यावः’ (श॰ब्रा॰१४.१.१.२३)। गृहिण्याम इत्याह।
 • ‘अप त्वद् यक्ष्मं निदध्मसि’ (अथर्व॰८.१.२१)। अपनिदध्मसि=वारयामः।
 • ‘एवमु कृत्स्नमेवाग्निमपनिहितमाधत्ते’ (श॰ब्रा॰२.२.१.१५)। अपनिहितो विसृष्टः।
 • ‘अप न्यधुः पौरुषेयं वधं यमिन्द्राग्नी धाता सविता बृहस्पतिः’ (अथर्व० १९।२०।२१)। अपन्यधुः=निभृतं निश्चितवन्तः।
 • ‘ते अहोरात्रयोर्महिमानमपनिधाय देवानुपावर्तेताम्’ (तै० सं० ६।१।३।१७)। अपनिधाय अपादाय।

ली

 • {अपनिली}
 • ली (लीङ्-श्लेषणे)।
 • ‘तदेवापि देवा अपन्यलयन्त’ (श॰ब्रा॰४.१.३.१)। न्यह्नुवतेत्याह।

ह्नु

 • {अपनिह्नु}
 • ह्नु (ह्नुङ् अपनयने)।
 • ‘को नु माऽनुशिष्याद्भो इतीहापेव निह्नुते’ (छां० उ० ४।१४।२)। अपनिह्नुत इव=अपह्नवमिव करोति।