२२९ उपसंनि (उप+सम्+नि)

अस्

  • {उपसंन्यस्}
  • (असु क्षेपे)।
  • ‘सम्यक्कर्मोपसंन्यासात्’ (भा० वन० २।७९)। उपसंन्यासः संन्यासो न्यासस्त्यागः।