२१२ उप

अञ्च्

 • {उपाञ्च्}
 • अञ्च् (अञ्चु गतिपूजनयोः, अचु इत्येके)।
 • ‘अञ्जलिना अप उपाचति’ (आश्व० श्रौ० ५।१६।१)। उपाचति उपाञ्चेति उदञ्चति, उद्धरति।

अज्

 • {उपाज्}
 • अज् (अज गतिक्षेपणयोः)।
 • ‘इन्द्र एणा नियच्छत्वग्निरेना उपाजतु’ (ऋ० १०।१९।२)। उपाजतु इतः प्रेरयतु, अर्वाक् प्रचोदयतु।
 • ‘पृश्निमेतामुपाजे’ (अथर्व० ५।११।२)।
 • ‘बृहस्पति र्विश्वरूपामुपाजत्’ (ऋ० १।१६१।६)। उपाजत् उपागमत् स्वीकृतवानित्यर्थः। विश्वरूपा नानारूपा। इह गौरुच्यते।

अञ्ज्

 • {उपाञ्ज्}
 • अञ्ज् (अञ्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु)।
 • ‘उपरिष्टादभ्यज्याधस्तादुपानक्ति’ (आप० श्रौ० २।३।११।४)। उपानक्ति म्रक्षयति उपलिम्पति उपदेग्धि। लेपेर्थे उपेन धातोः साहचर्यमितीदम्पर उपसर्गयोगोऽर्थे तु विशेषं न करोति।
 • ‘यथा ऽक्षो ऽनुपाक्तः’ (तै० सं० २।६।३।३)। अनुपाक्त उपाञ्जनरहितः।
 • ‘संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च। गवां च परिवासेन भूमिः शुध्यति पञ्चभिः’ (मनु० ५।१२४)॥ उपाञ्जनमुपलेपः।

अर्ज्

 • {उपार्ज्}
 • अर्ज् (अर्ज प्रतियत्ने)।
 • ‘अथ वत्समुपार्जति’ (श० ब्रा० १४।२।१।९)। उपार्जति गामुपसप्तुमनुजानाति, गवा संसृज्यस्वेति दाम्न उत्सृजति।

अव्

 • {उपाव्}
 • (अव रक्षणगतिकान्त्यादिषु)।
 • ‘पुत्रो न मातरा विचरन्नुपावसि’ (ऋ० १०।१४०।२)। उपावसि उपगतान् यजमानान् रक्षसीत्यर्थ इति सायणः। मित्रवदाचरसि उद्धर्षयसीति संस्कृतशार्मण्य कोषः। मातरा मातरौ मातृभूते अरण्यौ।
 • ‘सीसायाध्याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति’ (अथर्व० १।१६।२)। स्वसमीपे स्थापयित्वा सततं रक्षतीत्यर्थ इति सायणः। अनुमन्यतेऽनुमत्या प्रोत्साहयतीत्यर्थ इत्यन्ये। शब्दमर्यादया तु नैष सुलभोऽर्थः, उपशब्दश्चापार्थक इति प्रसङ्गश्च।

अश्

 • {उपाश्}
 • अश् (अश भोजने, अशू व्याप्तौ)।
 • ‘कामादुपाश्नन्ति सहस्रशस्ते मुदान्विताः’ (रा० ६।१२४।१३)। उपाश्नन्ति उपभुञ्जते। उपशब्दो धात्वर्थस्य न बहूपकरोति।
 • ‘अनव्यवहितं यो वा नेदं वाक्यमुपाश्नुते’ (भा० शां० १४२।२४)। उपाश्नुतेऽङ्गी करोति।

अस्

 • {उपास्}
 • अस् (असु क्षेपे)।
 • ‘अथ फलीकरणान्कपालेनाधोऽधः कृष्णाजिनमुपास्यति’ (श० ब्रा० १।९।२।३३)। उपास्यति निक्षिपति निधत्ते। फलीकरणास्तण्डुलतुषाः।
 • ‘अथ रुक्ममधस्तादुपास्यति’ (श० ब्रा० ५।४।१।१२)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘अधान्यतस्तृणम्। पुरस्तादुद्गातॄणामुपास्यति’ (श० ब्रा० ४।२।५।६)। समीपे निक्षिपति।
 • ‘अथो यद्यपि स्याद् उपैवान्यदस्येत्, अत्यन्यदस्येत्’ (जै० ब्रा० १।८६)।
 • ‘अमृतमसि मृत्यो र्मा पाहीति हिरण्यमुपास्यति’ (तै० ब्रा० १।७।८)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘यदि सर्वमौपासनमाहरेदपूपं यवमयं व्रीहिमयं चौदुम्बरपर्णाभ्यां संगृह्यायतन उपास्येत्’ (आप० श्रौ० ५।१।४।१४)। उपास्येत् क्षिपेत्।
 • ‘श्रूयते तलनिर्घोष इष्वस्त्राणामुपासने’ (रा० २।६७।२१)। उपासनमभ्यासः। स्यादुपासनमभ्यास इत्यमरः।

अस्

 • {उपास्}
 • अस् (अस भुवि)।
 • ‘ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि ष्ठ’ (ऋ० ६।५२।१३)। उपष्ठ उपस्थ उपस्थिता भवथ।
 • ‘बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोप स्याम पुरुवीरा अरिष्टाः’ (ऋ० २।२७।७)। उपस्याम उपगताः स्याम, समीपे भवेम।

आप्

 • {उपाप्}
 • आप् (आप्लृ व्याप्तौ)।
 • ‘य एवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति यावदग्निष्टोमेनोपाप्नोति तावदुपाप्नोति’ (तै० सं० १।६।९।१)। उपाप्नोति प्राप्नोति।
 • ‘यस्मै कामाय निरुप्यन्ते तमेवाभिरुपाप्नोति’ (तै० सं० ३।४।१०।३५)।
 • ‘एतन्मिथुनमुपाप्नवानि’ (श० ब्रा० ११।३।२।१)। उदितचर एवार्थः।
 • ‘तां नाम्नोपैप्सन्’ (मै० सं० २।१।११)। उपैप्सन् अनुकूलयितुमभिमुखीकर्तुमावर्जयितुमैच्छन्नित्याह। अयमेवार्थ उत्तरत्र तां देवा एतेन यजुषा वृञ्जतेतिश्रवणात्।
 • ‘ब्राह्मणान् भक्तेनोपेप्सन्ति’ (कौ० सू० १४०।२१)।
 • अथ ब्राह्मणान् भक्तेनोपेप्सेत्’ (गो० गृ० १।९।५)। तर्पयितुमिच्छेदिति टीकाकारः।
 • ‘मङ्गलोपेप्सया नान्नामेव परिहाराय’ (श० बा० १३।८।१।१६)। उपेप्सा प्राप्तीच्छा।
 • ‘तदुपाप्तो विहारे कामः’ (ऐ० ब्रा० ६।२४)। उपाप्तः प्राप्तः।
 • ‘तेन हैवास्य स काम उपाप्तो यः…’ (सत्या० श्रौ० २३।२।४६)।
 • ‘सर्वेषां हास्य वनस्पतीनां काम उपाप्तो भवति’ (ऐ० ब्रा० २।१।१)। सर्वत्र प्राप्त इत्येवार्थः।
 • ‘आग्नेयीरन्वाह। अग्निरूपाणामुपाप्त्यै कामवतीः कामानामुपाप्त्यै’ (श० ब्रा० ७।३।२।९)। उपाप्तिः प्राप्तिः।
 • ‘एतानि सह दुरुपापानि कैः तेषामुपाप्तिः’ (श० ब्रा० १०।१।२।६)। दुरुपापानि दुष्प्रापानि दुरापाणि।
 • ‘तां नाम्नोपैप्सन्’ (मै० सं० २।१।११)। प्राप्तुमिच्छन्ति स्म। वशेऽचिकीर्षन्नित्यभिप्रायः। तां देवा एतेन यजुषावृञ्जतेति श्रवणात्।

आस्

 • {उपास्}
 • आस् (आस उपवेशने)।
 • ‘तदुदकुम्भे उपनिहितो भवति तद् ब्राह्मण उपास्ते’ (श० ब्रा० ३।३।२।५)। उपास्ते समीप आस्त आसीदति उपविशति।
 • ‘यदेव सायं प्रातर्हवनीयम् उप च तिष्ठत उप चास्ते’ (श० ब्रा० २।३।२।४)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘तस्मादुपर्यासीनं क्षत्रियमधस्तादिमाः प्रजा उपासते’ (श० ब्रा० १।३।४।१५)। परायत्ता इति शुश्रूषव इति चाधोऽन्तिके तिष्ठन्तीत्याह।
 • ‘तं घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते’ (ऋ० १।३६।७)। उपासतेऽर्चन्ति।
 • ‘उपैनमाध्वं सुमनस्यमानाः’ (ऋ० ७।३३।१४)। हे प्रतृदः तृत्सव एनं वसिष्ठमर्चत तत्र सादरा भवतेत्याह।
 • ‘उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम्’ (व० धर्म० ११।३९)। उपासते संश्रयन्ते, उपजीवन्ति।
 • ‘अशक्ताः पौरुषं कर्तुं क्लीबा दैवमुपासते’ (शुक्र० १।४८)। दिष्टं श्रयन्ते।
 • ‘यथा श्रेयस्यागमिष्यावसथेनोपक्लृप्तेनोपासीत’ (श० ब्रा० २।३।१।८)। उपासीत सत्कुर्यात्, संभावयेत्।
 • ‘सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाप्रियम्। प्राप्तं प्राप्तमुपासीतं हृदयेनापराजितः’ (भा० शां० २५।२६)॥ उपासीत सेवेत अनुभवेत्।
 • ‘उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः’ (मनु० ३।१०४)। उपासते सेवन्ते।
 • ‘सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते’ (ऋ० १०।१५४।१)। उपासत उपभुञ्जते।
 • ‘विरोचनं सम्यगुपास्यताम्’ (सुश्रुत० २।१८७।१९)। उपास्यताम् प्रयुज्यताम्, उपयुज्यताम्।
 • ‘सर्वे स्वं भाग्यमुपासते’ (रा० २।२७।३)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘तस्मिंश्च लौकिके सानुबन्धकानां प्रयोगो नास्तीति कृत्वा द्वितीयः प्रयोग उपास्यते’ (पा० १।१।२१ सूत्रे भाष्ये)। उपास्यत आश्रीयते।
 • ‘उप ह वै ता (देवताः) आसते’ (श० ब्रा० १।९।२।२७)। उपासते प्रतीक्षन्ते।
 • ‘न श्वः श्वमुपासीत को हि मनुष्यस्य श्वो वेद’ (श० ब्रा० २।१।३।९)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘क्षमां कुर्वन्कालमुपासते यः’ (भा० वन० ५।१९)। उपासते उपास्ते प्रतीक्षते।
 • ‘ये चार्वतो मांसभिक्षामुपासते’ (ऋ० १।१६२।१२)। उपासते काङ्क्षन्ति।
 • ‘उपासते प्रशिषं यस्य देवाः’ (ऋ० १०।१२१।२)। उपासते प्रार्थयन्ते।
 • ‘देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते’ (ऋ० १०।१९१।२)। उपासते स्वीकुर्वन्ति। भागं हविर्लक्षणम्।
 • ‘तदलं परितापेन प्राप्तकालमुपास्यताम्’ (रा० ४।२५।११)। उपास्यतामनुष्ठीयताम्।
 • ‘यदहोपासते तेनेमां मानुषीं पुरं जयन्ति’ (श० ब्रा० ३।४।४।४)। उपासत उपसीदन्ति वेष्टयन्ति।
 • ‘वशामेवामृतमाहुर्वशां मृत्युमुपासते’ (अथर्व० १०।१०।२६)। उपासते मन्यन्ते, जानन्ति, चिन्तयन्ति।
 • ‘तन्मा नावमुपकल्प्योपःसासै’ (श० ब्रा० १।८।१।४)। मामुपासासै मामवेक्षस्व, मामनुसरेति यावत्।
 • ‘जाग्रद्धैवाध्वर्युरुपासीत’ (श० ब्रा० ३।९।३।११)। उपासीत=अवतिष्ठेत।
 • ‘मां ध्यायन्त उपासते’ (गीता० १२।६)। उक्तोर्थः।
 • ‘चिराच्च पाकं वयसः करोति संशोधनं सम्यगुपास्यमानम्’ (अष्टाङ्ग० सूत्र० १८।६०)। उपास्यमानं सेव्यमानम्।
 • ‘इति पुत्रगतां चिन्तामुपासीनस्य भूपतेः’ (बृ० श्लो० सं० ४।४७)। उपासीनस्य संश्रितवत आस्थितवतः।
 • ‘ऐन्द्रं स्थानमुपासीनाः’ (मनु० ५।९३)। उपासीनाः प्राप्ताः।
 • ‘न त्वयोपासिता वृद्धाः’ (भा०)। युधिष्ठिरस्य भीमं प्रत्युक्तिः। नोपासिता न सेविता न परिचरिता न विनीतवदुपेताः।
 • ‘उपास्य रात्रिशेषं तु शोणकूले महर्षिभिः’ (रा० १।३५।१)। उपास्य अवस्थाय उषित्वा।
 • ‘कांचिद् वेलामुपास्यैव’ (बृ० श्लो० ५।२९६)। उपास्य प्रतिपाल्य प्रतीक्ष्य।
 • ‘शास्त्रं गुरुमुखोदीर्णमादायोपास्य चासकृत्’ (सुश्रुत० १।१४।११)। उपास्य अभ्यस्य।
 • ‘न कालादुत्तरं किं चित्कर्म शक्यमुपासितुम्’ (रा० ४।२५।३)। उपासितुमनुष्ठातुम्।
 • ‘दुःसहानि तु दुःखानि मया निन्दितभाग्यया। अनुभूतानि तेनाहं शक्ता दुःखमुपासितुम्’ (बृ० श्लो० सं० ५।१४)। उपासितुं सोढुम्।
 • ‘अलं ते पाण्डुपुत्राणां भक्त्या क्लेशमुपासितुम्’ (भा०)। उपासितुम् उपभोक्तुम्। ल्यबर्थे तुमुन्।
 • ‘आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनम्’ (मनु० ३।१०७)। उपासनं परिचर्या।
 • ‘आचार्योपासनं वेदशास्त्रार्थेषु विवेकिता’ (याज्ञ० ३।१५६)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘व्रण्युपासनम्’ (सुश्रुत० १।८।११)। उपासनं सेवा।
 • ‘तद्ध तद्वनं तद्वनमित्युपासितव्यम्’ (केनोप० ४।३)। उपासितव्यं मन्तव्यं चिन्तयितव्यम्।
 • ‘उपासिता ब्राह्मणानाम्’ (रा० ५।३२।६)। उपासिता मानयिता संमानयिता पूजकः।
 • ‘यथा द्वे नार्यावेकं नृपतिमुपासाते छत्रेणैका चामरेण चान्या’ (ब्र० सू० शां० भा० ३।३।१२)। उपासाते सेवेते।

 • {उपे}
 • इ (इण् गतौ)।
 • ‘मिथो निघ्नाना उपयन्तु मृत्युम्’ (अथर्व० ८।८।२१)। उपयन्तु प्राप्नुवन्तु। प्राप्तुमर्हन्तीत्यर्थः।
 • ‘समन्या यन्त्युप यन्त्यन्याः’ (नद्यः) (ऋ० २।३५।३)। उपयन्ति उपगच्छन्ति।
 • ‘को विद्वांसमुप गात् प्रष्टुमेतत्’ (ऋ० १।१६४।४)। उपगात्=उपागात् उपासीदत्।
 • ‘मा मृत्योरुप गा वशम्’ (अथर्व० १९।७।२८)।
 • ‘तं वृक्षा अपसेधन्ति छायां नो मोपगा इति’ (अथर्व० ५।१९।९)।** मोपसृप इत्यर्थः।**
 • ‘तेन रोहमायन्नुप मेध्यासः’ (काण्वसं० १४।५)। सामीप्येन प्राप्ताः। विलम्बमन्तरेण प्राप्ता इत्यर्थ इति सायणः।
 • ‘यथा हि मे वच; कर्ण नोपैति हृदयं तव’ (भा० उ० १४३।४६)। नोपैति नाभ्युपैति नाङ्गी करोति।
 • ‘पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्ति’ (यो० सू० ४।२१ भाष्ये)।
 • ‘पारमार्थिकमेव बुद्धिचैतन्ययोः कस्मादैक्यं नोपेयते’ (यौ० सू० २।२० वैशारद्याम्)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि’ (वा० सं० २।५)। सत्यं श्रयामीत्याह।
 • ‘उप त्वायानि’ (बृह० उ० २।१।१४)। शिष्य इत्युपसीदानि, शिष्यभावेनोपायानि।
 • ‘नाग्निं चित्वा रामामुपेयात्’ (तै० सं० ५।६।८।३)।
 • ‘अग्निं चित्वा न रामामुपेयात्। रामा रमणायोपेयते न धर्माय’ (नि० १२।१३)। उपेयात् संविशेत्, व्यवायं चरेत्, संभवेत्।
 • ‘न मांसमश्नीयात्। न स्त्रियमुपेयात्’ (तै० ब्रा० १।१।९।७)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘वाच्यश्चानुपयन्पतिः’ (मनु० ९।४)। अनुपयत् असंविशन्, मैथुनमनाचरन्, असंभवन्। उपयन्नपयन्धर्मो विकरोति हि धर्मिणम् इति न्यायः। उपयन् आगच्छन्। अपयन् अपगच्छन्। देवं हि मानुषोपेतं भृशं सिध्यति। मानुषोपेतं पौरुषेण सहचरितम्।
 • ‘यद्युपेतो भूमिजोषणादि समानमाहिताग्नेरोदकान्तस्य गमनात्’ (पा० गृ० ३।१०।१०)। उपेत उपनीतः। गुरुं शिष्य इति प्रपन्न इत्यक्षरार्थः।
 • ‘उपेतः स्त्रीणामनुपेतस्य चोच्छिष्टं वर्जयेत्’ (आप० ध० २।९।७)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘भवा नो अग्ने सुमना उपेतौ’ (ऋ० ३।१८।१)। उपेतिः प्राप्तिः। उपस्थितिः सान्निध्यम्।
 • ‘का त उपेतिर्मनसो वराय’ (ऋ० १।७६।१)। उपेतिरुपगमनम्। तवोचितमपगमनम् इत्यर्थः।
 • ‘उपायन उषसां गोमतीनाम्’ (ऋ० २।२८।२)। उपायनमुपागमनम्। अथोपायनमुपग्राह्यमुपहारस्तथोपदेत्यमरः। उपायनमुपढौकनम्।
 • ‘स होपायनकीर्ताऽ उवास’ (श० ब्रा० १४।९।१।११)। उपायनकीर्तिः=शिष्यभावेनोपैमीति संशब्दनम्।
 • ‘अशूद्राणामदुष्टकर्मणामुपायनम्’ (आप० ध० १।१।१।६)। उपायनमुपनयनम्।
 • ‘अत्र वा व्रतोपायनम्’ (का० श्रौ० २।२।५)। व्रतोपायनं व्रतग्रहणम्। अन्यत्राप्यस्मिन्सूत्रे ६।२।४ इत्यत्र व्रतोपायनमित्येतदर्थकः प्रयोगः।
 • ‘उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः’ (वा० प० २।२३८)।
 • ‘अथाग्नेरुपायि ह्येतत्कर्म यदग्निकर्म’ (श० ब्रा० ६।६।१।४)। उपायि सहयोगि। सहचारि।
 • ‘अनित्या गुणा अपायिन उपायिनश्च’ (भाष्ये)। आगमोपायिन इति समुदितोर्थः।
 • ‘सवर्णोपायी’ (का० श्रौ० १८।६।२६)। सवर्णामुपैति संविशति न शूद्रामित्यर्थः।
 • ‘एकोऽधः प्राङ्शायी मध्वाश्यृतुजायोपायी’ (का० श्रौ० ५।२।२१)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नशः। एतत् त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये’ (मनु० ७।२१५)॥ उपेतारमात्मानम्, उपेयं प्राप्तव्यम् इति मेधातिथिः कुल्लूकश्च। संस्कृतशार्मण्यकोषे त्वन्यथाऽर्थापितम्। यः शत्रूयमाणः तर्जयमान उपैति स उपेतेत्युक्तम्।
 • ‘वायवः स्थोपायवः स्थ’ (तै० सं० १।१।१)। उपायव आगन्त्र्यो दोहनकाले।

ईक्ष्

 • {उपेक्ष्}
 • ईक्ष् (ईक्ष दर्शने)।
 • ‘किमुपैक्षिष्ठाः’ (श० ब्रा० ११।५।३।३)। गार्हपत्यमग्निं किमैक्षिष्ठा इत्याह। इहोपसर्गो धात्वर्थानुवादी, नार्थेऽन्तरं करोति।
 • ‘दमयन्त्यपि कल्याणी प्रासादस्था ह्युपैक्षत’ (भा० वन० ७४।५)। साध्वपश्यदित्यर्थः।
 • ‘तत्र यत् प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्। वर्तते सात्त्विको भाव इत्युपेक्षेत तत्तथा’ (भा० शां० २०५।२९)॥ उपेक्षेत उपेत्य ईक्षेत सम्यग्जानीयात्।
 • ‘अथापिधायाक्षिणी उपेक्षेत तद्यथा बटरकाणि संपतन्तीव दृश्यन्ते’ (ऐ० ब्रा० ३।२।४)। उपेक्षेत नेत्रसमीपं पश्येत्।
 • ‘देवा वै पशून् व्ययजन्त ते रुद्रमन्तरायंस्तान् वामदेव्यस्य स्तोत्र उपेक्षते’ (पञ्च० ब्रा० ७।९।१३)। उपेक्षत उपेत्य पश्यति (हन्तुकामो रुद्रः)।
 • ‘नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्’ (मनु० ८।३४४)। नोपेक्षेत न तत्रोदासीत, न तस्मिन्प्रमाद्येत्। न तमवगणयेत्, न तत्रानादरः स्यात्।
 • ‘यो मां विप्रकृतां क्षुद्रैरुपेक्षध्वम्’ (भा० वन० १२।२६)। उपेक्षध्वमुपेक्षध्वे उदाध्वे मयि।
 • ‘चारेण च सुप्रयुक्तेन शत्रोः शक्ति व्यपेक्षया। गूढेन चरता तत्त्वमुपेक्षितमिदं मया’ (रा० ५।३०।४)॥ उपेक्षितमुपलब्धमन्विष्य विज्ञातम्। शत्रोः शक्तिमवेक्षता। …तावदवेक्षितमिदं मयेति पाठान्तरम्।
 • ‘तं ह पितोपेक्ष्योवाच’ (श० ब्रा० १२।२।१।९)। उपेक्ष्य=विलोक्य अभिवीक्ष्य, तत्र पुत्रे विलोचने व्यापार्य।
 • ‘न हि शक्ष्यामि कौरव्यान्नश्यमानानुपेक्षितुम्’ (भा० उ० १५७।३४)। उपेक्षितुमुपद्रष्टुम्। अयमेवार्थ इति तस्माद् यास्यामि तीर्थानि सरस्वत्या निषेवितुम् इत्युत्तरार्धान्निश्चीयते।
 • तस्मादेतदुपेक्ष्यतममित्याहुः’ (ऐ० ब्रा० ३।२)। एतत् प्रउगशस्त्रम्। अतिशयेनोप समीपे ईक्षणीयमादरणीयमित्यर्थ इति सायणः।
 • ‘एवम् उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति त उपेक्षितव्याः’ (नि० १।११।३)। उपेत्य द्रष्टव्याः। सम्यक् परीक्षणीयाः।
 • ‘तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कदाचन’ (काव्यादर्शे १।७)। उपेक्ष्यमसूर्क्ष्यम्, अनादरणीयम्।
 • ‘उपेक्षा ब्रह्मचर्यं च परित्यागश्च सर्वशः’ (भा० आश्व० ३८।८)। उपेक्षा औदासीन्यम्।

उक्ष्

 • {उपोक्ष्}
 • उक्ष् (उक्ष सेचने)।
 • ‘आपो देबीरित्यधस्तादुपोक्षति’ (का० श्रौ० ६।३।२९)। उपोक्षति प्रोक्षति।

उन्द्

 • {उपोन्द्}
 • उन्द् (उन्दी क्लेदने)।
 • ‘आप उन्दन्तु ते तनुं दीर्घायुत्वाय वर्चसे’ (इत्युपोद्य (आप० श्रौ० ८।१।४।१)। उपोद्य आर्द्रीकृत्य क्लेदयित्वा।

ऊह्

 • {उपोह्}
 • ऊह् (ऊह वितर्के)।
 • ‘ताः कुसिन्धमुपौहन्’ (तै० ब्रा० २।३।६।१)। उपौहन् प्राप्नुवन्। कुसिन्धं शिरोव्यतिरिक्तं देहम्।
 • ‘चतुर्धा बह्मौदनं व्युद्धृत्य सर्पिषोपसिच्य… ऋत्विग्भ्य उपोहति’ (आप० श्रौ० ५।१।५।९)। उपोहति समर्पयति प्रापयति प्रयच्छति।
 • ‘तमाज्येन सन्तार्य ध्रुवाया उपोहति’ (आप० श्रौ० ३।१।१।१०)। ध्रुवायाः समीपं गमयतीत्यर्थः।
 • ‘साक्षादिव व्यवहितं शब्देनार्थमुपोहते’ (वा० प० २।२१५)। उपोहते समर्पयति।
 • ‘पश्चाच्छम्यामुपोहति’ (का० श्रौ० २।५।४)। (दृषदो) ऽधस्तात्प्रवेशयतीत्यर्थः।
 • ‘उपोह्यन्ते स्वरा येन यस्माद् गीतं प्रवर्तते। तस्मादुपोहनं प्रोक्तं शुष्काक्षरसमन्वितम्’ (ना० शा० ३१।१२५)॥
 • ‘उपोह्यमाने द्यूते’ (भा० सभा० २०५१)। उपोह्यमाने प्रक्रम्यमाणे प्रारभ्यमाणे।
 • ‘उपोह्य रुचिरां नावम्’ (रा० २।५२।६)। उपोह्य इतः प्रेर्य।
 • ‘महद् धनुः सज्जमुपोह्य लक्ष्मणः’ (रा० २।८७।२३)।
 • ‘उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः’ (शा० ७।१०)। उपोढो जातः।
 • ‘उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते’ (अथर्व० ३।२४।७)। उप समीपम् ऊहति प्रापयति धान्यादिकमित्युपोहः। एतत्संज्ञको देव इति सायणः॥

 • {उपार्}
 • ऋ (ऋ गतिप्रापणयोः)।
 • ‘मोष्वन्याँ उपारतम्’ (ऋ० ८।५।१३)। मोपारतं मोपगमतम्।
 • ‘युवं शिञ्जारमुशना उपारथुः’ (ऋ० १०।४०।७)। अभ्युपपत्तुकामावुपससृपथुः।
 • ‘यदाशसा निःशसाऽभिशसोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः’ (ऋ० १०।१६४।३)। उपारिम प्रामदाम, अस्खालिष्म।
 • ‘यदस्मृति चकृम किञ्चिदग्न उपारिम चरणे जातवेदः’ (अथर्व० ७।१०६।१)। उपार्तं लुप्तमकार्ष्म। यत्कर्मानुष्ठाने मूढा अभूमेत्यर्थः।
 • ‘मोपाराम जिह्वयेयमानम्’ (रुद्रम्) (अथर्व० ११।२।१७)। मोपाराम मा उपगच्छाम इति सायणः। मा विरुधाम मा तं रुद्रं पर्यवस्थिष्महि इति केचित् साम्प्रतिकाः।

ऋच्छ्

 • {उपार्च्छ्}
 • ऋच्छ् (ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु)।
 • ‘स इन्न्वै तमपार्च्छति’ (तै० सं० १।५।९।६)। उपार्च्छति उपरुध्य पीडयति।

ऋध्

 • {उपार्ध्}
 • ऋध् (ऋधु वृद्धौ)।
 • ‘तस्मादेतत् क्षत्रिय एव नक्षत्रमुपेर्त्सेत्’ (श० ब्रा० २।१।२।१७)। अस्मिन्नेव नक्षत्रे (चित्रायाम्) ऽग्न्याधानमिच्छेन्निर्वर्तयितुमित्याह। उपपूर्वादृधेः सन्नन्ताल्लिङि रूपम् इडभावपक्षे।

ऋष्

 • {उपार्ष्}
 • ऋष् (ऋष गतौ)।
 • ‘अथ दक्षिणा युग्यमुपार्षति’ (श० ब्रा० ५।४।३।८)। उपार्षति प्राजति।

एष्

 • {उपेष्}
 • (एषृ गतौ)।
 • ‘पराङ्मित्र एषत्वर्वाची गौरुपेषतु’ (अथर्व० ६।६७।३)। उपेषतु उपेषतामुपैतु।
 • ‘उपेषन्तमुदुम्बलम्’ (अथर्व० ।८।६।१७)। छद्मनोपयन्तम्, त्सरन्तम्। सायणस्तु सर्वत इच्छन्तम्। गर्भिणी कुत्रास्त इत्यन्विष्यन्तम् इत्याह।

कूज्

 • {उपकूज्}
 • कूज् (कूज अव्यक्ते शब्दे)।
 • ‘चक्रवाकोपकूजिताम्’ (ह्रदिनीम्) (भा० वन० २५१२)। चक्रवाकविरुताकुलामित्याह।

कृ

 • {उपकृ}
 • कृ (डुकृञ् करणे)।
 • ‘अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। तमपीह गुरुं विद्याच्छ्रुतोपक्रियया तया’ (मनु० २।१४९)॥ श्रुतस्योपकरोति श्रुते प्रकर्षं करोति, श्रुतमुपबृंहयति।
 • ‘उपैनामितः कुर्वीमहि’ (श० ब्रा० ११।१।६।२१)। एनां प्राचीं दिशमुपकुर्वीमहि वर्धयेम सबलां कुर्याम श्रेयसीं चरेम।
 • ‘धृष्टद्युम्नं तु पाञ्चाल्यमानीय स्वं निवेशनम्। उपाकरोदस्त्रहेतोः’ (भा० आदि० ६४०८)। उपाकरोत् समवर्धयत्।
 • ‘न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित्’ (मनु० २।२४५)। नोपकुर्वीत न दद्यात्।
 • ‘हरिमुपकरुते’ (१।३।३२ सूत्रे कौमुद्यां दीक्षितः)। उपकुरुते सेवते।
 • ‘ते (भृत्याः) प्राणैरप्युपकुर्वते’ (पञ्चत० १।९५)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्’ (कि० ७।२८)। उपकुरुते साहाय्यमाचरति।
 • ‘उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः’ (ऋ० १०।१२७।८)। उपाकरमुपेत्य त्वां स्तुतिभिरभिमुखी करोमीत्याह।
 • ‘गायत्रस्तूपकुर्वाणः’ (गौ० ध० १०।११)।
 • ‘उपकुर्वाणो ब्रह्मचारी यो गृहस्थो बुभूषति। एधो दकस्योपस्कुरुते’ (६।१।१३९ सूत्रे वृत्तौ)। एध उदके गुणान्तरमौष्ण्यमाधत्ते इत्यर्थः। कन्यामुपस्कुरुते। अलं करोतीत्यर्थः। उपस्कुर्वन्ति ब्राह्मणाः समवयन्तीत्यर्थः।
 • ‘अत्रानुक्तं स्मृत्यन्तरवशादुपस्क्रियते’ (आप० ध० १।१६।२ इत्यत्र उज्ज्वलायां हरदत्तः)। उपस्क्रियतेऽध्याह्रियते।
 • ‘क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा’ (मनु० ५।३२)। परोपकृतं परेण दत्तम्।
 • ‘गता नाशं तारा उपकृतमसाधाविव जने’ (५।२५ मृच्छ०)। उपकृतमुपकारोऽनुग्रहः।
 • ‘यन्ममोपकृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया’ (रा० ४।३२।८)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘उपस्कृतं ब्रूते।’ साध्याहारमाह।
 • ‘सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः’ (भा० पु० १।११।२७)। उपस्कृतोऽलङ्कृतः।
 • ‘उपस्कृता ब्राह्मणाः।’ समुदिताः समवेता इत्यर्थः।**
 • ‘सम्पीड्यात्मानमार्यत्वात्त्वया कश्चिदुपस्कृतः’ (भा० अनु० १२४।१४)। उपस्कृतो गणान्तरं प्रापितः, उन्नमितः।
 • ‘अकृत्रिममसंहार्यं प्राकृतं निरुपस्कृतम्। अध्यात्मं सुकृतम्…’ (भा० शां० २१५।१६)॥ निरुपस्कृतं गुणाधानमलापकर्षणसंस्कारहीनम्।
 • ‘एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योघधर्मः सनातनः’ (मनु० ७।९८)। अनुपस्कृतोऽविकृतोऽविगर्हितः।
 • ‘मांसं यच्चानुपस्कृतम्’ (मनु० ३।२५७)। अनुपस्कृतमविकृतम्। पूतिगन्धादिरहितम्।
 • ‘न हीदानी सहाया मे परीप्सन्त्यनुपस्कृताः’ (भा० द्रोण० १५०।२९)।
 • ‘तस्मात् सर्वधर्ममास्थाय सुव्रताः सत्यवादिनः। लोकस्य गुरवो भूत्वा ते भवन्त्यनुपस्कृताः’ (भा० शां० ११।२५)॥ अनुपस्कृता निःसंशया इति नीलकण्ठः। शब्दमर्यादयायमर्थः कथं लभ्यत इति न सुज्ञानम्।
 • ‘अनुपस्कृता रतिः।’ अकृत्रिमेत्यर्थः।
 • ‘शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः’ (कवयः) (भर्तृ० २।१२)। उपस्कृताः संस्कृताः।
 • ‘राजतं चानुपस्कृतम्’ (मनु० ५।११२) (अद्भिरेव शुध्यति)। अनुपस्कृतं रेखादिगुणान्तराधानरहितमिति कुल्लूकः।
 • ‘प्रादेशमात्रं भूमेस्तु यो दद्यादनुपस्कृतम्’ (भा० अनु० ३३३५)। अनुपस्कृतं कण्टकगुल्माद्यपहारेण समीकरणेन च यन्न प्रसाधितम्।
 • ‘आभिषेचनिकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतम्’ (रा० )। उपस्कृतं सज्जीकृतम्।
 • ‘सत्योऽयं प्रतितर्को मे परेण त्वमुपस्कृतः’ (रा० ६।१०४।७)। उपस्कृत उत्कोचादिना विकारं प्रापित इति तिलकः।
 • ‘ब्राह्मणार्थे गवार्थे च देहत्यागोऽनुपस्कृतः’ (मनु० १०।६२)। अनुपस्कृतः प्रयोजननिरपेक्षः। निष्कारणः।
 • ‘शक्तिश्चेच्छयनं दद्यात्सर्वोपस्करसंयुतम्’ (मात्स्य पु० ९६।१८)। उपस्करो गृहोपकरणम्।
 • ‘रमणीयाश्च ये केचित् क्रीडार्थाश्चाप्युपस्कराः’ (रा० २।३०।४४)। क्रीडार्था उपस्कराः स्वर्णमयपुत्रिकाद्युपकरणानीति तिलकः।
 • ‘जातरूपमयादिपुत्रिका भोजनोपस्करैः सह’ (भा० अनु० ५३।२२)। उपस्करो व्यञ्जनम्।
 • ‘सश्रवणचित्रकृत्तिकोपस्करवाहिभिः पापर्द्धिकपरिजनैः’ (नलचम्प्वाम् १)। उपस्करो मृगयोपयोगि साधनम्, समूहश्च।
 • ‘मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान्। उपानिन्युः…’ (रा० २।६५।९)॥ उपस्करा दर्पणवस्त्राभरणादयः।
 • ‘अद्य स्त्रिय उपरता इति मन्य इत्युपस्कार्यम्’ (रा० २।८६।१४) इत्यत्र गोविन्दराजो भूषणे। उपस्कार्यमध्याहार्यम्।
 • ‘उपस्करो रथस्यासन्नापः सर्वाश्च निम्नगाः’ (भा० कर्ण० ३४।२४)। उपस्करो बन्धादिसामग्रीति नीलकण्ठः।
 • ‘उपस्करैरधिष्ठानैः’ (भा० द्रोण० १४८।४२)।
 • ‘सूपस्करेषु शुभ्रेषु महत्सु च महारथाः’ (भा० वि० ३१।१७)। उपस्करो रथाङ्गं चक्रम्।
 • ‘पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः’ (मनु० ३।६८)। उपस्करो गृहोपकरणं कुशसंमार्जन्यादि।
 • ‘वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके’ (मनु० २।१०५)। वेदोपकरणे वेदाङ्गे।
 • ‘भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च’ (भा० वन० १०३८)। उपकरणानि उपेयोपायाः।
 • ‘पुरुषः प्रधानं तस्योपकरणमन्यत्।’ (सुश्रुत० १।४।५)। उपकरणमङ्गभावं गतं साधनम्।
 • ‘वीतं सस्तूपकरणं बन्धने मृगपक्षिणाम्’ (अमरः)। उपकरणं करणं साधनम्।
 • ‘स्वायत्तसिद्धे राज्ञो हि प्रजोपकरणं मता’ (कथा० १५।५८)। उपकरणं परिच्छदः।
 • ‘कर्मोपकरणाः शूद्राः शिल्पिन कारवस्तथा’ (मनु० १०।१२०)। कर्मणैव स्वव्यवसायेनैवोपकुर्वन्ति सेवन्त इति कर्मोपकरणाः।
 • ‘सौधोऽस्त्री राजसदनमुपकार्योपकारिका’ (अमरः)। उपकार्येति चोपकारिकेति चोभे राजसदनस्य पटमण्डपस्य नामधेये।**
 • ‘पुन्नागनागकरवीरकृतोपकारे तस्मिन्गृहे’ (सुश्रुत०)। उपकारः संस्कारो ऽलङ्कारः।
 • ‘सर्वोपि जनो विरूपकरणे समर्थो भवति नोपकरणे’ (पञ्चत०)। उपकरणं साधूकरणं समाधानम्। अनुग्रह इति संस्कृतशार्मण्यकोषः। सोऽयं प्रकरणविरुद्धः, अनन्तरपूर्व विरूपकरण इति श्रवणात्।

कृत्

 • {उपकृत्}
 • कृत् (कृती छेदने)।
 • ‘अपृष्ट्वा बुद्धिसम्पन्नान् वैद्यान्वानरचापलात्। यत्किञ्चनप्रलापी त्वं वाक्शरैरुपकृन्तसि’ (रा० ४।१८।५)॥ उपकृन्तसि तुदसि विध्यसि। निर्णयसागरमुद्रिते पुस्तके वाक्शरैरुपकृन्तसीति नास्ति।

कृष्

 • {उपकृष्}
 • कृष् (कृष विलेखने)।
 • ‘उत्सादयति लोकांस्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति’ (रा० १।१६।७)। उपकर्षति बलादात्मसमीपं प्रापयति।
 • ‘पाण्युपकर्षं पाणिनोपकर्षं धानाः संगृह्णाति’ (पा० ३।४।४९ सूत्रे वृत्तौ)। पाणिना संनिकृष्येत्यर्थः।
 • ‘चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्’ (भा० पु० ७।९।२२)॥ उपकर्ष उद्धृत्यात्मसमीपं प्रापयेत्यर्थः।

कॄ

 • {उपकॄ}
 • कॄ (कॄ विक्षेपे)।
 • ‘नोपकिरन्त्युत्तरवेदिम्’ (श० ब्रा० २।५।१।१८)। उत्खाय न कुर्वन्ति।
 • ‘तमाखूत्कर उपकिरति’ (श० ब्रा० २।७।२।१०)। उपकिरति निक्षिपति, उपक्षिपति।
 • ‘तेषां वा अर्धान् उपकिरन्ति’ (रा० ब्रा० ३।६।२।२२)। उपकिरन्ति मृदोपचिन्वन्ति।
 • ‘अथोत्तरतः सिकता उपकीर्णा भवन्ति’ (श० ब्रा० १४।१।३।१४)। उपकीर्णाः समीपे कीर्णाः।
 • ‘रत्नोपकीर्णां वसुधाम्’ (भा० अनु० ३१६२)। रत्नोपकीर्णां रत्नाचिताम्।
 • ‘उपस्कीर्ण हन्त ते वृषल भूयात्’ (पा० ६।१।१४१ सूत्रे वृत्तौ)। हे वृषल तथा ते विक्षेपोऽस्तु यथा हिंसामनुबध्नीयादित्यर्थः।
 • ‘उपस्कारं काश्मीरका लुनन्ति’ (पा० ६।१।१४० सूत्रे वृत्तौ)। विक्षिप्य लुनन्तीत्यर्थः।

क्लृप्

 • {उपक्लृप्}
 • क्लृप् (कृपू सामर्थ्ये)।
 • ‘सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते’ (रा० ५।२४।२१)। उपकल्पते कल्पते ऽलं भवति समर्थो भवति।
 • ‘वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते’ (मनु० ३।२०२)। अक्षयाय अक्षयसुखाय। उपक्लृपिः पूर्वत्रार्थ एव।
 • ‘यथा दुग्धेस्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते’ (भा० पु० १।२।६९)। स्वादाय नोपकल्पते स्वादितुं न लभ्यते।
 • ‘वधं नार्हति चेन्द्रोपि तत्रेदमुपकल्पते’ (भा० ६।१८।४३)। इदमुपकल्पते इदं युक्तं भवति।
 • ‘अतो यतमदस्य कर्मोपकल्पेत्’ (श० ब्रा० ६।२।२।१५)। अस्य योग्यं भवेत्, एतदर्हं स्यात्।
 • ‘धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते’ (भा० पु० १।२।९)। नार्थायोपकल्पते प्रयोजनवान्भवितुं नार्हति।
 • ‘केशश्मश्रु लोमनखानि वापयित्वोपकल्पयते’ (बौ० ध० २।१०।१७।९१)। उपकल्पयते ऽर्जयति।
 • ‘तानि दक्षिणपार्श्वे तु भुञ्जानस्योपकल्पयेत्’ (सुश्रुत० १।४६।५०२)। समीपं ढौकयेदित्यर्थः।
 • ‘महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्’ (याज्ञ० १।१०९)।
 • ‘तस्यैते पुरस्ताद् रक्षितार उपक्लृप्ता भवन्ति’ (श० ब्रा० १३।४।२।५)। उपक्लृप्ताः सज्जाः।
 • ‘चतस्रो जाया उपक्लृप्ता भवन्ति’ (श० ब्रा० १३।४।१।८)। सेवायामुपस्थिता भवन्तीत्याह।
 • ‘यस्त्वेतान्युपक्लृप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः’ (मनु० ८।३३३)। उपक्लृप्तानि उपयोगार्थं कृतसंस्काराणीति कुल्लूकः।
 • ‘रन्तिदेवस्य यज्ञे ताः पशुत्वेनोपकल्पिताः’ (भा० अनु० ३३५१)। उपकल्पिताः संकल्पिता निश्चिता नियताः।
 • ‘सदश्वैरुपकल्पितान् रथान्’ (भा० आदि० ४०९८)। उपकल्पितान् युक्तान्।
 • आसनेषूपक्लृप्तेषु बर्हिष्मत्सु’ (मनु० ३।२०८)। उपक्लृप्तेषु न्यस्तेषु।
 • ‘वक्ष्याम्यतः परं कृत्स्नामाहारस्योपकल्पनाम्’ (सुश्रुत० १।४६।५०४)। उपकल्पना समीपे ढौकना।

क्रम्

 • {उपक्रम्}
 • क्रम् (क्रमु पादविक्षेपे)।
 • ‘नयेन विधिदृष्टेन यदुपक्रमते परान्’ (भा० सभा० १७।३)। उपक्रमत उत्सहत इति नीलकण्ठः। एवं सति परानिति द्वितीया नोपपद्यते। संस्कृतशार्मण्यकोषस्तु उपैति आचरतीत्येवं व्याख्याति। तदेवादोषं भाति।
 • ‘उपचक्राम तौ वाग्भिर्मृद्वीभिः’ (रा० ४।२।२)। व्यवजहार, उपेयायेति वा।
 • ‘राज्ञस्तस्याज्ञया देवी वसिष्ठमुपचक्रमे’ (भा० आदि० १७७।४३)। उपचक्रमे उपचक्राम उपेयाय।
 • ‘उपक्रामति जन्तूंश्च उद्वेगजननः सदा’ (भा० अनु० १४५।३४)। उपक्रामति उपद्रवति।
 • ‘उप क्रमस्व पुरुरूपमाभर वाजं नेदिष्ठमूतये’ (अथर्व० २०।८५।४)। उपक्रमस्व उपक्राम उपगच्छ।
 • ‘धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेत’ (रा० २।२१।५८)। उपक्रमेत प्रारभेत।
 • ‘उपाक्रामत काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम्’ (रा० २।१०३।६)। उपाक्रामत उपाक्रमत प्रकान्तवान् प्रारब्ध।
 • ‘तानादाय कुमारांस्तु नगरायोपचक्रमे’ (हरि० १।२६।४२)। नगरं गन्तुमारेभ इत्याह।
 • ‘गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे’ (रा० ७।४६।११)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘सरुजमात्मवन्तमुपकरणवन्तमुपक्रमेत्’ (सुश्रुत० चि० ५।२८)। उपक्रमेत् उपक्रामेत् उपचरेत्, चिकित्सेत्।
 • ‘नोपक्रमेदविदितं रोगं किञ्चिच्चिकित्सकः’ (का० सं० खिल० रक्तगुल्म० श्लो० ६५)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘साध्यासाध्यं विदित्वोपक्रमते स भिषक् स्मृतः।’ (शुक्र० २।१८४)। साधुः प्रयोगः, आत्मनेपदं तु दुष्प्रयुक्तम्।
 • ‘ममापि चर्मरत्नमुपायोपक्रान्तो यदि प्रयच्छेत्’ (दशकु०)। उपक्रान्तो वशे कृतः।
 • ‘उपक्रान्ते प्रमुञ्चति’ (का० श्रौ० ८।४।२०)। उपक्रान्ते समाप्ते (सीवनकर्मणि) ग्रन्थिं विस्रंसयतीत्याह। अन्यत्र दुर्लभोऽयमर्थः।
 • ‘उपक्रम्यः कथमयं कश्चास्योपक्रमः’ (का० सं० खिल० रक्तगुल्म० श्लो० १२)। उपक्रम्यः चिकित्स्यः।
 • ‘वयस्य, एवमादिभिरनुपक्रम्योऽयमातङ्कः’ (विक्रम० ३)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘पप्रच्छ प्रयोजनमुपक्रमे’ (भा० वन० ९८।८)। उपक्रम आगमनम्। ज्ञात्वाऽऽरम्भ उपक्रम इत्यमरः। उपक्रमो वशीकारे समारम्भे चिकित्सने इति कोषान्तरम्।
 • ‘मूत्रप्रभार्तवविट्प्रभार्तवयोरप्यसाध्यत्वादेवोपक्रमं नाभ्यधादिति’ (अष्टाङ्ग० शारीर० १।१५-१६ सूत्रे हृदयबोधिकाकारस्य वचनम्)। अर्थस्तूदितचरः।
 • ‘शरीरपतितानां तु शारीरवदुपक्रमः’ (सुश्रुत० १।१।२६)।
 • ‘तस्य चायमुपक्रमः’ (महावीर० ४।४)। उपक्रमो बुद्धिपूर्व आरम्भः।
 • ‘तानानयेद् वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः’ (मनु० ७।१०७)। उपक्रमा उपायाः।
 • ‘क्रमशो मण्डलं चिन्त्यं सामादिभिरुपक्रमैः’ (याज्ञ० १।३४५)।
 • ‘अशोचन् प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम्’ (भा० शां० ३३०।१५)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘किं वा मम वधायैष उपक्रमो मन्थरकस्य’ (पञ्चत०)। उपक्रमः प्रारम्भः।
 • ‘उपायतः समारब्धाः सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमाः’ (वि० पु० १।१३।७८)। उपक्रमा आरम्भाः कर्माणि। हरिवंशे (२।५।५३) प्येषोऽन्यूनातिरिक्तः पाठः स्थितः।
 • ‘यद्यप्यकृतकृत्यानामीदृशः स्यादुपक्रमः’ (रा० ५।६४।३०)। उपक्रम आचारो व्यवहारो वृत्तिः।
 • ‘यत्तु सम्यगुपक्रान्तं कार्यमेति विपर्ययम्’ (का० नी० सा० १२।१९)। उपक्रान्तमारब्धम्।

क्री

 • {उपक्री}
 • क्री (डुक्रीञ् द्रव्यविनिमये)।
 • ‘घटादीनुपक्रीय’ (हितोप० )। क्रयेण प्राप्य।

क्रीड्

 • {उपक्रीड्}
 • क्रीड् (क्रीडृ विहारे)।
 • ‘उपक्रीडन्ति तान्राजन् शुभाश्चाप्सरसां गणाः’ (भा० अनु० ८१।३०)। उपक्रीडन्ति उपेत्य क्रीडन्ति समीपे क्रीडन्ति। उपसर्गवशात् सकर्मकत्वम्।

क्रुश्

 • {उपक्रुश्}
 • क्रुश् (क्रुश आह्वाने रोदने च)।
 • ‘उपक्रुष्टं जीवितं सन्त्यजेयुः’ (भा० उ० २५।८)। उपक्रुष्टं निन्दितं सापवादम् अवगीतम्।
 • ‘बोधिसत्वः किल कस्मिंश्चिदनुपक्रुष्टगोत्रचारित्रे… महति ब्राह्मणकुले जन्म-परिग्रहं चकार’ (अवदा० ब्राह्मणजा०)। अनुपक्रुष्टे अनवगीते गोत्र-चारित्रे यस्य तस्मिन्।
 • ‘न शक्नोम्युपक्रोशं पृथिव्यां धातुमात्मनः’ (रा० ३।६२।२६)। उपक्रोशोऽपवादः।
 • ‘प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा’ (रघु० २।५३)। उक्तोऽर्थः।

क्लिद्

 • {उपक्लिद्}
 • क्लिद् (क्लिदू आर्द्रीभावे)।
 • ‘विरुद्धानामुपक्लिन्नपूतीनां भक्षणेन च’ (चरक० सू० २४।८)। उपक्लिन्नं शुच्यत् कालपरिवासेन निर्यद्रसम्।

क्षर्

 • {उपक्षर्}
 • क्षर् (क्षर संचलने)।
 • ‘उप क्षरन्ति सिन्धवो मयोभुव ईजानं यक्ष्यमाणं च धेनवः’ (ऋ० १।१२५।४)। समीपे क्षरन्ति स्रवन्ति स्यन्दन्ते। प्रीणयन्तीत्यर्थः।
 • ‘सर्वतो वा एताः स्वधा यजमानमुपक्षरन्ति। यदेतानि हवींष्याज्यं धानाः करम्भः परिवापः पुरोडाशः पयस्येति’ (ऐ० ब्रा० ८।५)। उक्तोऽर्थः।

क्षि

 • {उपक्षि}
 • क्षि (क्षि क्षये)।
 • ‘नू नो रास्व… द्युमदग्ने सुवीर्यं वर्षिष्ठमनुपक्षितम्’ (ऋ० ३।१३।७)। अनुपक्षितं व्यये क्रियमाणे ऽप्यनुपक्षीणम्। अक्षय्यमित्यर्थः।

क्षि

 • {उपक्षि}
 • क्षि (क्षि निवासगत्योः)।
 • ‘देवो न यः पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा’ (ऋ० १।७३।३)। पृथिवीमुपक्षेति पृथिव्यां निवसति।
 • ‘शुचिरपस्सूयवसा अदब्ध उपक्षेति’ (तै० सं० २।१।११।११)। उपक्षेति उपक्षियति उपगच्छति प्राप्नोति।
 • ‘उग्रा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप क्षयेम शरणा बृहन्ता’ (अथर्व० १९।१५।४)। उपक्षयेम प्राप्नुयाम।

क्षिप्

 • {उपक्षिप्}
 • क्षिप् (क्षिप प्रेरणे)।
 • ‘कशयोपक्षिपति’ (श० ब्रा० १।४।४।१५)। उपक्षिपति क्षिपति प्रेरयति। नार्थ उपेन।
 • ‘परस्परं वाग्भिरुपक्षिपन्ति’ (रा० ५।११।११)। उपक्षिपन्ति प्रेरयन्ति समुत्साहयन्ति समुद्धर्षयन्ति।
 • ‘छन्नं कार्यमुपक्षिपन्ति न्यायेन दूरीकृतम्’ (मृच्छ० ९।३)। मन्दमुपन्यस्यन्ति, आरात् प्रस्तुवन्तीत्यर्थः।
 • ‘वपुषि वधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपतः’ (मालती० ५।३१)। उपक्षिपतः प्रास्यतः। शत्रन्तात् षष्ठी।
 • ‘ततः परस्ताल्लोकालोकनामाऽचलो लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः’ (भा० पु० ५।२०।३४)। उपक्षिप्तः स्थितः।
 • ‘चरणानुरूपः खलु तत्र भवत्या अधिकार उपक्षिप्तः’ (माल० ३)। उपक्षिप्तः प्रारब्धः।
 • ‘गोमुखेन स्मितं सद्य उपक्षिप्तं कथान्तरम्’ (बृ० श्लो० सं० ८।२०)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘त्वयि उपक्षिप्त आत्मा’ (माल० २)। उपक्षिप्तो निक्षिप्तो न्यस्तः समर्पितः।
 • ‘उपक्षिप्तस्य चान्नस्य बाष्पेणोर्ध्वं प्रसर्पता’ (सुश्रुत० कल्प० १।११)। उपक्षिप्तस्य भोक्तुं दत्तस्य।
 • ‘ननु भणामि तस्मिन् साधनीये कृत उपक्षेपः’ (माल० ३)। उपक्षेपः प्रारम्भः। प्रस्तावः स्यादुपक्षेप इति वैजयन्ती।
 • ‘कर्णनासाच्छेदोपक्षेपभीषिताभ्याम्’ (दशकु०)। उपक्षेपः प्रस्तावः कीर्तनम्।
 • ‘नाट्यार्थोपक्षेपः पूर्वं प्रस्तावनाऽऽमुखं च स्यात्’ (१।६।३९ अमरोद्घाटने स्वामी)। उपक्षेपः संक्षेपेण कथनम्।

ख्या

 • {उपख्या}
 • ख्या (ख्या प्रकथने, चक्षिङ आदेशो वा)।
 • ‘तस्मादपि सुतमिस्रायामुपैव किंचित् ख्यायते’ (श० ब्रा० ४।१।२।१३)। उपाख्यायते उपदृश्यते प्रज्ञायते।

गम्

 • {उपगम्}
 • गम् (गम्लृ गतौ)।
 • ‘उताशितमुप गच्छन्ति मृत्यवः’ (ऋ० १०।११७।१)। उपगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। आशितस्तृप्तः।
 • ‘उप वायवः शरणं गमेयम्’ (ऋ० १।१५८।३)।
 • ‘अग्नेः प्रियं धामोपजगाम’ (श० ब्रा० २।२।३।४)
 • ‘आशिष उपगच्छति’ (श० ब्रा० ४।५।७।९)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च’ (ब्रह्म सू० ४।१।३)। उपगच्छन्ति अभ्युपगच्छन्ति।
 • ‘सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति’ (मनु० ३।३४)।
 • ‘नोपगच्छेत्प्रमत्तोपि स्त्रियः मार्तवदर्शने’ (मनु० ४।४०)। उपगच्छति गच्छति मैथुनाय प्रवर्तते।
 • ‘यं सनातनपितरमुपागमत् स्वयम्’ ( )। उपागमत् पर्यग्रहीत्, अवृत।
 • ‘सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्’ (रा० २।६।१)। उपागमत् उपासिष्ट।
 • ‘ग्रहास्तमुपगच्छन्ति सारमेया इवामिषम्’ (भा० स्त्री० ४।६)। उपगच्छन्ति वेगेनोपयान्ति।
 • ‘यन्मामधर्मेणोपगच्छत’ (भा० कर्ण० ४५।१२)। मय्यन्याय्यमाचरतेत्याह।
 • ‘प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता’ (शिशु० ९।१६)। उपगते गते प्राप्ते।
 • ‘पादन्यासो लयमुपगतः’ (माल० २।८)। उपगतोऽनुसृतवान्।
 • ‘स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्’ (मनु० २।१६०)। वेदान्तोपगतं वेदान्तेष्वभ्युपगतम्।
 • ‘दृष्टान्तोपगत’ (भा० अनु० ४९।१७)। उपगतं प्रतिज्ञातम्।
 • ‘हेम्नैवोपगतं मणिम्’ (भा० शां० ४५।१४)। उपगतं प्रत्युप्तम्।
 • ‘गृहीत्वोपगतं दद्यादृणिकायोदयं धनी’ (ना० मनु० १।९८)। मयाऽधिगतमिति विन्यस्ताक्षरं पत्रं दद्यादित्यर्थः।
 • ‘धनी वोपगतं दद्यात्स्वहस्तपरिचिह्नितम्’ (याज्ञ० २।९३)। उपगतं प्रवेशपत्रमिति मिताक्षरा।
 • ‘अलङ्कारत्रयं सत्यवता यदनुप्रेषितं तदुपगतम्’ (मुद्रा० ६)। उपगतमधिगतम्।
 • ‘मयापि लेखस्याशून्यार्थं किञ्चिदनु प्रेषितं तदुपगमनीयम्’ (मुद्रा० ६)। उपगमनीयमुपगतं प्राप्तमिति निवेद्यम्।
 • ‘सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्’ (मेघ० ६७)। उपगम आगमः।
 • ‘व्यावर्ततान्योपगमात् कुमारी’ (रघु० ६।६० भा०)। उपगमः समीपगमनम्।
 • ‘अप्राप्तस्य हि प्रापणमुपगमनम्’ (मी० १२।१।२१ शा० भा०)। उपगमनं कल्पना।

गाह्

 • {उपगाह्}
 • गाह् (गाहू विलोडने)।
 • ‘सारथैर्बहुशश्चास्य पृतनामुपगाहतः’ (रा० ६।३१।३९)। उपगाहतः=अन्तः प्रविशतः।

गुप्

 • {उपगुप्}
 • गुप् (गुपू रक्षणे)।
 • ‘गम्भीरवेधा उपगुप्तवित्तः’ (पृथुः) (भा० पु० ४।१६।१०)। उपगुप्तवित्तः सम्यक् प्रच्छन्नधनः।

गुह्

 • {उपगुह्}
 • गुह् (गुहू संवरणे)।
 • ‘यजमानस्य पशुन्पाही त्यग्निष्ठेऽतस्यग्न्यगारे वा पुरस्तात्प्रतीचीं शाखामुपगूहति पश्चात्प्राचीं वा’ (आप० श्रौ० १।१।२।१०)। उपगूहति अप्रकाशां करोतीति धूर्तस्वामी।
 • ‘औदुम्बरीं शाखामुपगूहति’ (श० ब्रा० ५।४।३।२५)। उपगूहति तिरस्करोति संवृणोति प्रच्छादयति गोपायति।
 • ‘सोपागूहद् भुजाभ्यां तु ऋषिं प्रीत्या नरर्षभ’ (भा० अनु० १९।७९)। उपागूहत् आश्लिष्यत्, उपाश्लिष्यत्, आलिङ्गत्, पर्यरभत।
 • ‘तरङ्गहस्तैरुपगूहतीव’ (रघु० १३।६३)।
 • ‘अपूजयन्कुलज्येष्ठान् उपागूहन्त बालकान्’ (भट्टि० १७।२)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘साऽयोध्यामुपगूहते’ (रा० १।२४।९)। आवृत्य प्रवहतीत्यर्थः
 • ‘पुण्याश्च नद्यः सलिलोपगूढाः’ (हरि० ३।३५।५०)। सलिलेन च्छन्नाः सलिलस्य पूर्णा इत्यर्थः।
 • ‘पृथिव्यां पृथिवीहेतोः पृथिवीपतयो हताः। पृथिवीमुपगुह्याङ्गैः सुप्ताः कान्तामिव प्रियाम्’ (भा० द्रोण० १४८।४८-४९)॥ उपगुह्य=आलिङ्ग्य।
 • ‘उपगूहनशेषो वा पूर्वः’ ( का० श्रौ० ६।१०।६)। संवरणमन्त्रस्यायं शेष इत्यर्थः।

गॄ

 • {उपगॄ}
 • गॄ (गॄ शब्दे)।
 • ‘उप ये त्वा गृणन्ति वह्नयः’ (ऋ० १।४८।११)। उपगृणन्ति स्तुवन्त आकारयन्ति उपह्वयन्ते। वह्नयो यज्ञनिर्वाहकाः।
 • ‘दयानुवृत्त्या च नाम ते कृत्यपक्षम् …उपगृणीते’ (अवदा० जा० २३)। उपगृणीत उपदिशति।

गॄ

 • {उपगॄ}
 • गॄ (गॄ निगरणे)।
 • ‘स्नेहनस्यं न चोपगिलेत्’ (सुश्रुत० २।२३७।८)। उपगिलेत् निगिलेत्।

गै

 • {उपगै}
 • गै (कै गै शब्दे)।
 • ‘उपगायन्ति बीभत्सुं नृत्यन्त्यप्सरसां गणाः’ (भा० आदि० १२३।५३)। उपगायन्ति समीपे पुरो वा गायन्ति।
 • ‘उपास्मै गायता नरः’ (ऋ० ९।११।१)।
 • ‘गणास्त्वोप गायन्तु मारुताः’ (अथर्व० ४।१५।४)। त्वां (पर्जन्यम्) उपश्लोकयन्त्वित्याह।
 • ‘तान् हैतदुपजगौ’ (श० ब्रा० ११।५।५।८)। इह प्रजापतिः कर्ता। धातुः त्रियासामान्ये संशब्दने व्याहरणे वर्तते।
 • ‘अति रेचयेद् यदन्य उपगायेद् यदन्य उपशृणुयात् तस्मात्स्वयम्प्रस्तुतमनुपगीतम्’ (श० ब्रा० ४।६।९।१७)। उपगायेत्=गायेत्।
 • ‘उपगीयमाना भ्रमरै राजन्ते वनराजयः’ (भा० वन० ११६०६)। उपगीयमाना गानशब्देन पूर्णाः।
 • ‘उपगीयमानो गन्धर्वैर्बुभुजे विषयान् प्रियान्’ (वि० पु० १।१७।६)। उपगीयमान उपश्लोक्यमानः, स्तूयमानः।
 • ‘उपगीतोपनृत्तश्च गन्धर्वाप्सरसां गणैः’ (भा० उ० १२३।४)। उपगीतः समीपे कृतगानः।
 • ‘उपगानं कृत्वा’ (माल० २।)। प्रारम्भिकं गानमुपगानम्।
 • ‘उपगादर्शनाच्च’ (का० श्रौ० ६।७।३)। उद्गातरि गायति सति तमनुसृत्य ये गायन्ति त उपगाः।

ग्रह्

 • {उपग्रह्}
 • ग्रह् (ग्रह उपादाने)।
 • ‘अथोपयमन्योपगृह्णाति’ (श० ब्रा० १४।२।१।१७)। उपगृह्णाति आदत्ते।
 • ‘स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा’ (भा० आदि० ५६२२), तन्त्रा० २।२९, पञ्चत० १।४१५ चाणक्य सू० १९)। उपगृह्णाति धत्ते।
 • ‘अथास्या उदपात्रमूधसि च मुखे चोपगृह्णीयात्’ (ऐ० ब्रा० ५।२७)। उपगृह्णीयात् समीपे गृह्णीयात्।
 • ‘तस्याञ्जलिना ब्रह्महत्यामुपागृह्णात्’ (तै० सं० २।५।१।२)।
 • ‘तस्यै रसः परापतत् तं बृहस्पतिरुपागृह्णात्’ (तै० सं० २।१।७।६)। निर्गमनकाल एव ग्रहणमुपग्रहणमिति भट्टभास्करः।
 • ‘कृतोपसंग्रहणौ तौ सावित्री…आतिथ्येन यथाक्रममुपजग्राह’ (हर्ष०)। उपजग्राह प्रतिजग्राह, सच्चकार।
 • ‘यथासम्भाषितं च कृत्यपक्षमुपग्राहयेत्’ (कौ० अ० १३।५।५)। धनादिदानेन प्रीणयेदित्यर्थः।
 • ‘…अरविन्दनाभम्। धियोपगृह्णन्’ (भा० पु० ३।२२।२१)। मनसा ध्यायन्नित्यर्थः।
 • ‘तदुपगृहीतेन म्लेच्छराजबलेन’ (मुद्रा० १)। उपगृहीतेन उद्वलितेन अवष्टब्धेन समर्थितेन।
 • ‘अमर्षोपगृहीतानां मन्युसन्तप्तचेतसाम्’ (का० नी० सा० १०।१) अमर्षेण वशीकृतानामित्यर्थः। विग्रहो भवतीति शेषः।
 • ‘दक्षिणेन वा सव्योपगृहीतेन’ (पाणिना) (आश्व० गृ० ४।७।१०)। उपगृहीतोऽधस्तान्निहितेन हस्तेन कृतालम्बः।
 • ‘तवैव पादानुपगृह्यं संमता’ (रा० २।२७।२२)। उपगृह्य उपसङ्गृह्य गृहीत्वा।
 • ‘उपगृह्य तु वैराणि सान्त्वयन्ति नराधिप’ (भा० शां० १३९।७३)। उपगृह्य अवसाय्य, अन्तं नीत्वा।
 • ‘उपगृह्य शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत’ (रा० २।६६।२)। उपगृह्य अङ्के कृत्वा।
 • ‘मणिवरमुपगृह्य’ (रा० ५।३६।७७)। उपगृह्य वशे कृत्वा, अधिकृत्य, स्वीकृत्य।
 • ‘तेजो वा अद्भ्यो भूयस्तद्वा एतद् वायुमुपगृह्याकाशमभितपति’ (छां० उ० ७।११।१)। उपगृह्य सहायमादाय।
 • ‘अथ व्रजत्सु दिवसेष्वेकदा भैरवाचार्यो राजानमुपह्वरे सोपग्रहमवादीत्’ (हर्ष० तृ० उ०)। सोपग्रहं साभ्यर्थनमिति शङ्करमिश्रकृतः सङ्केतः।
 • ‘अमित्रोपग्रहं चास्य ते कुर्युः क्षिप्रमापदि’ (भा० शां० ९६।१४)।** उपग्रह आनुकूल्यमुपकारः साहायकम्।**
 • ‘वशंगतो रिपुर्यश्च विचलेद् दुरुपग्रहः’ (का० नी० सा० ८।६८)। दुरुपग्रहः कथमप्यात्मसात्कर्तुं न शक्यः। वंशागत इति पाठान्तरम्।
 • ‘क्रियते प्राणरक्षार्थं सर्वदानमुपग्रहः’ (का० नी० सा० ९।१७) इति सन्धिविशेषस्योपग्रहाख्यस्य लक्षणोक्तिः। सर्वथा शत्रुपग्रहहेतुत्वादुपग्रह इति तदाख्योपपत्तिः। कौटल्यस्तु–योऽहं स भवान्, मम यद् द्रव्यं तद्भवत इत्युपग्रहः सान्त्वमितीत्थं तत्स्वरूपमाह’ (कौ० अ० २।२८।१०)।
 • ‘सुप्तिङुपग्रहलिङ्गनराणाम्’ (पा० ३।१।८५ सू० भा०)। अत्र न्यासः-लादेशव्यङ्ग्यक्रियाविशेषो मुख्य उपग्रहः। इह तद् व्यक्तिनिमित्तत्वात्परस्मैपदात्मनेपदयोरुपग्रहशब्दो वर्तते।
 • ‘चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठ्याः’ (पा० ६।२।१३४)। अत्र चूर्णादीन्यप्राण्युपग्रहादिति पाठान्तरम्। उभयथा ह्याचार्य्येण शिष्याः सूत्रं प्रतिपादिताः। उपग्रह इति षष्ठ्यन्तमेव पूर्वाचार्य्योपचारेण गृह्यत इति काशिका। पूर्वाचार्य्या हि षष्ठ्यन्तमुपग्रह इत्येवमुपचरन्ति स्मेति न्यासः। प्रग्रहोपग्रहौ वन्द्याम् इत्यमरः।
 • ‘उच्चावचान् उपग्राहान् राजभिः प्रापितान् बहून्’ (भा० सभा० ५२।४०)। उपग्राह उपहारः।
 • ‘उपग्राह्यमुपदा भवति। तदत्र वस्तुनि नोपालम्भनीयो राक्षसः। आ नन्दराज्यलाभादुपग्राह्यश्च’ (मुद्रा० ५)। उपग्राह्यः सङ्ग्राह्य आत्मीयः करणीयः।
 • ‘एकद्रव्ये साज्ये वेदेनोपग्रहणम्’ (का० श्रौ० १।१०।६)। उपग्रहणं ग्रहणम्। वेदो दर्भमुष्टिः।
 • ‘वेदोपग्रहणार्थाय तावग्राहयत् प्रभुः। काव्यं रामायणम्…’ (रा० १।४।४)॥ वेदोपग्रहणं वेदार्थावबोधनम्। वेदोपबृंहणार्थायेति पाठान्तरम्।
 • ‘स राजा जनप्रकाशेनाडम्बरेण प्रत्ययितानमात्यान् पापजनोपग्रहणार्थं जनपदं नगराणि च प्रेषयामास’ (अवदा० जा० १०)। उपग्रहणम् बन्धनम्।
 • ‘प्रियोपग्रहैश्च तामुपगृह्णीयात्’ (का० सू० ५।२।२६)। उपगृह्णीयाद्वशे कुर्यात्।

घ्रा

 • {उपघ्रा}
 • घ्रा (घ्रा गन्धोपादने)।
 • ‘ययातिरुपजिघ्रन् (धूम) वै निपपात महीं प्रति’ (भा० उ० १२१।१२)।
 • ‘आमोदमुपजिघ्रन्तौ’ (रघु० १।४३)। उपेत्य घ्राणमुपघ्राणम्।

चर्

 • {उपचर्}
 • चर् (चर गतिभक्षणयोः)।
 • ‘उपाचरद् घोरतपो जितात्मा’ (भा० आश्रम० १९।१८)। उपाचरद् आचरत्। अचरत्। उपेन नार्थः।
 • ‘सर्वोपि महार्हैस्तमुपचारैरुपाचरत्’ (कथा० ६१।२२५)। उपाचरत् असेवत।
 • ‘सममुपचर भद्रे सुप्रियं चाप्रियं च’ (मृच्छ० १।१३१)। उपचर भजस्व सेवस्व।
 • ‘गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी’ (कु० १।६०)। उपचचार सिषेवे, वरिवसामास।
 • ‘अभ्युत्थानादिभिरुपचारैरुपाचरन्’ (शि० पु० ६।१।२९)। उपाचरन् सदकुर्वन्, समभावयन्।
 • ‘स्थान इयमपि देवीशब्देनोपचर्यते’ (विक्रम० ३)। उपचर्यते सत्क्रियते भूष्यते।
 • ‘गात्राणि कुङ्कुमालेपैरुपाचर्यन्त च स्वयम्’ (राज० ८।१८९७)। स्वादु सुगन्धि सलिलममृतमुपचरन्ति लोकाः। अमृतशब्देन व्यपदिशन्ति, अमृतशब्दं तत्रार्थे व्यवहरन्ति भाक्तम्।
 • ‘ईदृशे हि लौकिकास्तोभशब्दमुपचरन्ति’ (मी० ९।२।३९ सूत्रे शा० भा०)। उपचरन्ति व्यवहरन्ति, प्रयुञ्जते। उदाहरति च शबरः–देवदत्तेन सभायां परं प्रलपता बहुस्तोभं कथितम् इति।
 • ‘क्रियां हि लोके कर्मेत्युपचरन्ति’ (पा० १।३।१४ सूत्रे भाष्ये)। उपचरन्ति व्यपदिशन्ति।
 • ‘सूपचरणाह तेऽसावस्तु यामधस्तादुपचरसि’ (श० ब्रा० १।९।१।८)। अधस्तादुपचरसि नीचैः स्पृशसि।
 • ‘निकृत्योपचरन्वध्य एष धर्मः सनातनः’ (भा० वन० ११।७)। निकृत्योपचरन् छलेन वर्तमानः, छद्मनाऽऽचरन्।
 • ‘नूनं मित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि’ (भा० अनु० १२४।१०)। साधूपचरितानि सम्यक् सेवितानि।
 • ‘यस्मान्मिथ्योपचरितं ह्यस्त्रलोभादिह त्वया’ (भा० शां० ३।३०)। मयि मिथ्या व्यवहृतं त्वयेत्याह।
 • ‘मिथ्योपचरितास्तात जन्मप्रभृति बान्धवाः’ (भा० उ० १२४।३२)। मिथ्योपचरिताः प्रतारिताः।
 • ‘मिथ्योपचर्य ते तं तु’ (हरि० १।२१।१५)। वञ्चयित्वेत्यर्थः। अनृजु व्यवहृत्येति त्वक्षरार्थः।
 • ‘विविक्तशिशिरोपचारान्नान्यच्छरणम् अस्ति’ (विक्रम०)। उपचारः प्रयोगः।
 • ‘तेन वाक्योपचारेण विस्मिता राजसत्तमाः’ (भा० उ० १६२।४५)। वाक्योपचारो वाक्यप्रयोगः।
 • ‘एष उ तत्र दीक्षितस्योपचारः’ (श० ब्रा० ३।१।१।१०)। उपचार आचार आचरणं वृत्तं वृत्तिः, व्यवहारः।
 • ‘नानृतं वदेत्तावत्सत्यमेवोपचारः’ (श० ब्रा० २।२।२।२०)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘हृदयविहित वैरा गूढमन्त्रोपचाराः’ (पञ्चत० )।
 • ‘हितोपचारमूलं जीवितमतो विपर्यासान्मृत्युः’ (चरक० विमान० ३।३८)। हितोपचारः पथ्यसेवनम्।
 • ‘अधः शयीताधस्तादिव हि श्रेयस उपचारः’ (श० ब्रा० १०।१।१।११)। उपचारः सेवाऽऽदरो वा।
 • ‘उपचाराभिचाराभ्यां धर्ममावाहयस्व वै’ (भा० आदि० १२२।४३)। उपचारः समादरः।
 • ‘मिथ्योपचारैश्च वशीकृतानाम्’ (हितोप० १।७५)। उपचारो दाक्षिण्यमभ्युत्थानादिः सत्कारश्च।
 • ‘व्रतचर्योपचारं च’ (मनु० १।१११)। उपचारो गुर्वादीनामभिवादनोपासनादि।
 • ‘अवैरकृत्सूपचारः समो निन्दाप्रशंसयोः’ (भा० शां० २२०।१२)। सूपचारः शाठ्यवर्जितादरः।
 • ‘अलमुपचारयन्त्रणया’ (माल० ४। )। उपचारोऽभ्युत्थानादिलक्षणः समुदाचारः।
 • ‘न ते गात्राण्युपचारमर्हन्ति’ (शा० ३।१७)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्प्रतिषेधति’ (नि० १।४।९)।
 • ‘उपरिष्टादुपचारस्तस्य येनोपमिमीते’ (नि० १।४।९)। उपचारः प्रयोग इति स्कन्दस्वामी। प्रयोग उच्चारणं वा विन्यासो वा।
 • ‘उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमक्षता रतिः’ (कु० ४।९)। परस्य रञ्जनार्थं यदसत्यभाषणं स उपचार इति मल्लिः। प्रसादनाराधनोपचाराश्चेति हलायुधः।
 • ‘रामभद्र इत्येव मां प्रत्युपचारः शोभते तातपरिजनस्य’ (उत्तर० १)। उपचार आलाप आभाषणं सम्बोधनम्।
 • ‘अचेतनेष्वपि चेतनवदुपचारा दृश्यन्ते’ (पा० ४।३।८६ सूत्रे भाष्ये)। उपचारो गुणक्रियादिकथनम्।
 • ‘भारतप्रसिद्धे ऽनन्तरापत्येऽश्वत्थाम्नि द्रौणायन इति प्रयोगस्तूपचारात्’ (पा० ४।१।१०३ सूत्रे वृत्तिः)। उपचारो लक्षणा, गौणी वृत्तिः।
 • ‘इत्थं विधिज्ञेन पुरोहितेन प्रयुक्तपाणिग्रहणोपचारा’ (कु० ७।८६)। उपचारो विधिः, संस्कारः।
 • ‘एष इष्टेरुपचारः’ (श० ब्रा० १।३।५।१०)। उपचारो विधिः, प्रचरणविधा।
 • ‘यो वाव कर्म करोति स एव तस्योपचारं वेद’ (श० ब्रा० ६।५।५।१७)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘प्रकीर्णाभिनवोपचारं’ (राजमार्गम्) (रघु० ७।४)। उपचारः पुष्पप्रकरादिः।
 • ‘स ददर्शाथ मञ्चेषु… उपचारवत्सु’ (रघु० ६।१)। उपचारो राजोपकरणम् इति मल्लिः।
 • ‘उत्तरतउपचारो वै यज्ञः’ (श० ब्रा० ३।४।३।१९)।
 • ‘उत्तरत उपचारो विहारः’ (बौ० ध० १।७।१।१)। उपचारः संचारः।
 • ‘समन्त्रं सोपचारं च समोक्षविनिवर्तनम्’ (अस्त्रं प्रतिजग्राह) (भा० वन०)। सोपचारं सेतिकर्तव्यताकमिति नीलकण्ठः। एवं व्याख्यानेप्यर्थस्तु न स्फुटति। मोक्षविनिवर्तनयोः प्रयोगप्रतिसंहारयोरुक्तयोः सतोः किं स्विदन्यदवशिष्यते यदितिकर्तव्यतेत्युच्येत।
 • ‘विसर्जनीयस्थानिकस्य सकारस्थोपचार इत्येषा संज्ञा पूर्वाचार्यकृता’ (पा० १।४।६७ सूत्रे न्यासे)।
 • ‘सहचरणादिनिमित्तेनातद्भावे तद्वदभिधानमुपचारः’ (१।२।१४ सूत्रे न्यायभाष्ये)।
 • ‘उपचारस्तत्त्वचिन्तायामनुपयोगीति प्रेक्षवतामनुपादेयः’ (स्याद्वाद० १५ हेम०)। उपचार आरोपः।
 • ‘अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्’ (कठोप० १।१।१४)। अनन्तलोकाप्तिसाधनमिति यावत्। कारणे कार्योपचारः। आयुर्वे घृतमित्यत्र यथा। उपचार आरोपः।
 • ‘अस्ति त्रयोदशो मास उपचारः’ (शां० ब्रा० ७।१०)। उपचार आवापिकः।
 • ‘उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत् पतिः।’ (मनु० ५।१५४)। उपचर्य उपचार्यः सेव्यः।
 • ‘अग्निवच्चोपचर्या वै ब्राह्मणाः’ (भा० अनु० ८।२३)। उपचर्याः पूज्याः।
 • ‘त्वग्भेदी व्रणः सूपचरः’ (सुश्रुत० १।८३।१२)। सूपचरः सुलभचिकित्सः।
 • ‘पिता पुत्राय सूपचरः’ (श० ब्रा० २।३।४।३०)। सूपायनशब्दव्याख्यायामिदमुक्तम्। सूपचरः सुखेन गम्यः।
 • ‘उष्णोदकोपचारी स्यात्’ (अष्टाङ्ग० सूत्र० १६।२६)। उष्णजलस्योपयोक्तेत्यर्थः।
 • ‘अवन्नवन्तीरुप नो दुरश्चर’ (ऋ० ७।४६।२)। उपचर अन्तिक एहि।

चाय्

 • {उपचाय्}
 • चाय् (चायृ पूजानिशामनयोः)।
 • ‘इष्टाँल्लोकानवाप्स्यामो गुरुवृद्धोपचायिनः’ (भा० शां० १८।३९)। गुरुवृद्धोपसेविन इत्यर्थः।

चि

 • {उपचि}
 • चि (चिञ् चयने)।
 • ‘यानि धर्मे कपालान्युपचिन्वन्ति वेधसः’ (तै० सं० १।५।१०।३)। उपचिन्वन्ति उपदधति, उपस्थापयन्ति।
 • ‘तद्व्यसनसक्तस्य वैचित्यमुपचीयते’ (शि० भा० १६।३४)। उपचीयते वर्धते प्रकृष्यते। निदिग्धोपचिते इति पर्यायौ पठत्यमरः। भवेदुपचितं दिग्धे समृद्धे वाच्यलिङ्गवदिति च मेदिनी।
 • ‘स्थैर्यमाधुर्यधैर्याद्यैर्गुणैरुपचितो हितः’ (स्कन्दपु० का० ४।१२।६३)। उपचितः समृद्धः, व्याप्त इत्यर्थः।
 • ‘अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः’ (मनु० ६।४१)। उपचितो युक्तः।
 • ‘नास्ति क्षितिर्नोपचितिः कदापि पयोदवृत्तेः खलु चातकस्य।’ उपचितिर्वृद्धिः।
 • ‘यच्च नः प्रेक्षमाणानां सर्वधर्मोपचायिनाम्’ (भा० उ० १३७।१६)। धर्मोपचायिनां धर्मवर्धनशीलानाम्।

चिन्त्

 • {उपचिन्त्}
 • चिन्त् (चिति स्मृत्याम्)।
 • ‘तत्तथैवास्तु भद्रं ने स्वार्थमेवोपचिन्तय’ (भा० उ० ९६।५२)। उपचिन्तय चिन्तय। उपेन नार्थः।

जन्

 • {उपजन्}
 • जन् (जनी प्रादुर्भावे )।
 • ‘इहैव सा शुनी गृध्री सूकरी चोपजायते’ (याज्ञ० ३।२५६)। उपजायते पुनर्जायते।
 • ‘यः शब्द उपजायते तस्यासावर्थो योऽर्थ उपजायते’ (पा० १।२।४५ सूत्रे भाष्ये)। उपजायतेऽधिको जायते।
 • ‘यस्य चागमे यदुपजायते स तस्यार्थ इति गम्यते’ (मी० ४।१।१५ शा० भा०)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘पञ्चमे पञ्चमे वर्षे द्वौ मासावुपजायतः’ (भा० वि० ५२।३)। उपजायत उपजायेते।
 • ‘वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः। वेदा य उपजायते’ (ऋ० १।२५।८)। उपजायतेऽधिको जायते।
 • ‘नोपजनं स्मरन् इदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्शरीरे प्राणो युक्तः’ (छां० उ० ८।१२।३)। उपजनं सहजातमनुषक्तं स्वेन। स्मरन्नित्यस्य प्राणः कर्ता।
 • ‘अथोपजनाश्रयं कर्मवैगुण्यं मिथ्यासम्प्रयोगः’ (न्याय० २।१।५८)। उपजन उत्पत्तिः।
 • ‘गुरुरेवैनमनुशास्ति आतदुच्चारणसामर्थ्योपजनम्’ (न्यायमं०)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘कृत्वाय सा महीमुखां मृन्मयीं योनिमग्नये’ (वा० सं० ११।५९)। कृत्वाय क्त्वो यक। छान्दस उपजनः (उवटः)। उपजन आगमः। यदर्थो निर्जयतिस्तदर्थ एव विनिर्जयतिः। शब्दोपजनो नार्थोपजनः। उपजन उपचयो वृद्धिः। आधिक्यम्।
 • ‘पितामहाः पितरः प्रजोपजा’ (अथर्व० ११।१।९)। प्रजा पुत्रदुहित्रादिरूपा, उपजा तत्पुत्रादिरूपा (सायणः)।
 • ‘विक्रये पण्यानामर्घवृद्धिरुपजा’ (कौ० अ० २।२४।६)।
 • ‘व्रीहियवयोर्वा एतदुपजं यच्छमी धान्यम्’ (श० ब्रा० १।१।१।१०)।

जप्

 • {उपजप्}
 • जप् (जप जल्प व्यक्तायां वाचि जप मानसे च)।
 • ‘क्षेत्रस्थेषु च सस्येषु शत्रोरुपजपेन्नरान्’ (भा० शां० ६९।३८)। उपजपेद् भेदयेत्।
 • ‘उपजप्यानुपजपेत्’ (मनु० ७।१९७ )। उक्तोऽर्थः।
 • ‘तेषु तेषु चाकृत्येषु प्रासरन् परोपजापाः’ (दशकु०)। उपजापः स्वपक्षं प्रति प्रच्छन्नं प्रेरणम्।

जल्प्

 • {उपजल्प्}
 • जल्प् (जल्प व्यक्तायां वाचि)।
 • ‘अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनैश्चुर्मिथः कथाः’ (रा० २।११६।३)। उपजल्पन्त उपेत्य जल्पन्तः।
 • ‘अनाहूतोपसृष्टानामनाहूतोपजल्पिनाम्। ये लोकास्तान्हतः कर्ण मया त्वं प्रतिपत्स्यसे’ (भा० आदि० १३६।१८)।

जीव्

 • {उपजीव्}
 • जीव् (जीव प्राणधारणे)।
 • ‘इतः प्रदानमुत देवा उपजीवन्ति, अमुतः प्रदानं मनुष्या उपजीवन्ति’ (तै० सं० ३।२।९।७)। उपजीवन्ति आश्रित्य जीवन्ति, संश्रयन्ते।
 • ‘एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ (बृह० उ० ४।३।३२)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परैरुपजीव्यते। राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीवति’ (रा० २।१०५।७)॥ उपजीवति उपाश्रित्य जीवति।
 • ‘इदं कविवरैः सर्वैराख्यानमुपजीव्यते’ (भा० आदि० २।८९)। उपजीव्यते आश्रीयते।
 • ‘मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः’ (हरि० १।३।४८)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘उपजीवा स्थोपजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्’ (अथर्व० १९।६९।२)। उपशब्दोऽधिकवचनः। उपजीवा अधिकजीवनवन्तः।
 • ‘स निर्भाज्यः स्वकादंशात् किंञ्चिद् दत्त्वोपजीवनम्।’ (मनु० ९।२०७)। उपजीवनं लोकयात्रार्थं धनम्।

जुष्

 • {उपजुष्}
 • जुष् (जुषी प्रीतिसेवनयोः)।
 • ‘उपेमं यज्ञं पितरो मे जुषन्ताम्’ (अथर्व० १८।४।४०)। उपजुषन्तामुपेत्य सेवन्ताम्।
 • ‘इत्याचारादसि यदि मया प्रश्रयेणोपजुष्टः’ (महावीर० ३।२६)। उपजुष्टः सेवितः।

ज्ञा

 • {उपज्ञा}
 • ज्ञा (ज्ञा अवबोधने)।
 • ‘पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुपजानते’ (अथर्व० ४।३६।८)। उपजानते जानते। शब्दोपजनो नार्थोपजनः।
 • ‘किम्वेतावन्मात्रमुपजानीत यथेदमितो ऽन्यथा ऽसत्’ (श० ब्रा० १।६।१।४)। उपजानीत उपायं चिन्तयेत्।
 • ‘ताः प्रजाः प्रजापतिं पितरमेत्योपाधावन्नुप तं यज्ञक्रतुं जानीहि येनेष्ट्वा… वरुणपाशेभ्यः… सम्प्रमुच्येमहि’ (शां० ब्रा० ५।३)। उपजानीहि नूतनमुपायमुपलभस्व।
 • ‘ते ह्यादित्या ऊचुः। उपजानीत यथाऽस्मानेवाङ्गिरसो यजान्’ (श० ब्रा० ३।५।१।१४)।
 • ‘उपतज्जानीत यथेयमस्मास्वेव राद्धिरसदिति’ (श० ब्रा० ८।६।३।२)। उदितचर एवार्थः।
 • ‘उपज्ञाते’ (पा० ४।३।११५)। विनोपदेशेन ज्ञातमुपज्ञातमिति वृत्तिः। उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्यात् (अमरः)।
 • ‘अथास्य सांवत्सरिकस्य चौलं कुर्वन्ति यथर्षि यथोपज्ञं वा’ (भा० गृ० १।२८)। यथोपज्ञम्–यथा स्वकुले पितृपितामहप्रपितामहानामाचार इति भाष्यम्।
 • ‘यज्ञ इति किमुपज्ञः। यज्ञः श्रद्धोपज्ञः’ (बौधायनीये कर्मान्तसूत्रे १।२)। श्रद्धोपज्ञः श्रद्धोपक्रम इति तत्रस्थं भाष्यम्।
 • ‘तां बुद्धिमुपजिज्ञासुस्तम्’ (भा० शां० १०४।३७)। उपजिज्ञासुरुपलिप्सुः।
 • ‘तेऽसुरा आत्तवचसः… तत्रैतामपि बाचमूदुरुपजिज्ञास्याम्। स म्लेच्छः’ (श० ब्रा० ३।२।१।२३-२४)। उपजिज्ञास्यां दुरवगमाम् अर्थहीनाम्।

तप्

 • {उपतप्}
 • तप् (तप सन्तापे)।
 • ‘आहिताग्निश्चेदुपतपेत्’ (आश्व० गृ० ४।१।१)। उपतपेत्=उपतप्येत, उपतप्तो रुग्णः स्यात्, आमयश्चेत्तं विन्देत्।
 • ‘स किं मामेतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्यामि’ (छां० उ० ३।१६।७)। उपतपसि रुजसि सामयं करोषि, अकुशलिनं सम्पादयसि मान्द्यं मे जनयसि।
 • ‘तं चेदस्मिन्वयसि किं चिदुपतपेत्’ (छां० उ० ३।१६।२)।
 • ‘यदि दीक्षितस्योपतपेत्’ (श० ब्रा० १२।३।५।२)। यदि दीक्षितस्य सतो यजमानस्य शरीरावयवे रुजा स्यादित्याह।
 • ‘मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते। अयःपिण्डेन तप्तेन कुम्भसंस्थमिवोदकम्’ (भा० वन० २।२५)॥ उपतप्यते रुज्यते, उष्णी भवति।
 • ‘उपतप्यामहे तपः’ (अथर्व० ७।६१।२)। उपतप्यामहे=तप्यामहे=अर्जयामः।
 • ‘उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च’ (रा० २।५९।५)। उपतप्तोदकाः शुष्कोदकाः।
 • ‘तानीषद् इवोपतप्य’ (श० ब्रा० २।५।२।१४)। तानतुषान् यवान् किंचित्सोष्मणः सम्पाद्य।
 • ‘बन्धोपतापैश्च भवेद् विशेषः’ (सुश्रुत० २।३७६।८)। उपतापस्तापनम्।
 • ‘विवक्षितं ह्यनुक्तमुपतापं जनयति’ (शा० ३)। उपताप आधिः, मानसी व्यथा।
 • ‘आप्ता ह्यवितर्कस्मृतिविभागविदो निष्प्रीत्युपतापदर्शिनश्च’ (चरक० विमान० ४।४)। उपतापो द्वेषः।
 • ‘उपतापी वसीयान्भूत्वा ऽन्नमिच्छति’ (श० ब्रा० ८।५।२।१)। उपतापी उपतापवान्, रुग्णः, आतुरः।
 • ‘गा लवणं पाययत्युपतापिनीः’ (कौ० सू० १९)। उक्तोऽर्थः।

तृद्

 • {उपतृद्}
 • तृद् (उतृदिर् हिंसानादरयोः)।
 • ‘ऊर्जे त्वेति तनिष्ठेऽन्तत एकशूलयोपतृणत्ति’ (आप० श्रौ० ७।६।१९।१) उपतृणत्ति भिनत्ति।

त्सर्

 • {उपत्सर्}
 • त्सर् (त्सर छद्मना गतौ)।
 • ‘एतेनोपांशुयाजेन पाप्मानं द्विषन्तं भ्रातृव्यमुपत्सर्य वज्रेण वषट्कारेण हन्ति’ (श० ब्रा० १।६।३।२८)। उपत्सर्य चौरवदुपेत्य।

दंश्

 • {उपदंश्}
 • दंश् (दंश दशने)।
 • ‘मूलकेनोपदंशं भुङ्क्ते’ (पा० उपदंशस्तृतीयायाम् ३।४।४७ सूत्रे वृत्तौ)। (मूलकेन) उपदश्य दशनैः खण्डयित्वा व्यञ्जनमिति कृत्वा। दश्यमानस्य मूलकस्य भुजिं प्रति करणत्वात् तृतीया।
 • ‘भुक्त्वाऽशनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभम्’ (रा० २।६१।५)। उपदंशो व्यञ्जनम्।
 • ‘उपदंशार्थं मृगया’ (का० नी० सा० १५।५८ इत्यत्रोपाध्यायनिरपेक्षायाम्)। उपदंशार्थं दीपनार्थं जाठराग्नेः।
 • ‘ग्रन्थिवृद्ध्युपदंशानाम्’ (सुश्रुत० १।३।५)। उपदंशः शिश्नरोगविशेषः।
 • ‘हस्ताभिघातान्नखदन्तपातात्प्रधावनाद्रत्यतिसेवनाद्वा। योनिप्रदोषाच्च भवन्ति शिश्ने पञ्चोपदंशा विविधापचारैः’ (माधव० ४७।१)॥

दय्

 • {उपदय्}
 • दय् (दय दानगतिरक्षहिंसादानेषु)।
 • ‘नवेन पूर्वं दयमानाः स्याम’ (नि० ४।१७।२)। इत्युपदयाकर्मा। उपदया रक्षेति दुर्गः।

दस्

 • {उपदस्}
 • दस् (दसु उपक्षये)।
 • ‘तत्ते सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोपदस्यति’ (ऋ० ८।४३।३३)। नोपदस्यति न क्षीयते। सहस्वः=बलवन् (सम्बुद्धौ)। दात्रं दानं रातिः।
 • ‘न ते वाय उप दस्यन्ति धेनवो नाप दस्यन्ति धेनवः’ (ऋ० १।१३५।८)। नोपदस्यन्ति रोगादिना क्षीणा न भवन्ति। नापदस्यन्ति चौराद्यपहारेण नृष्टा न भवन्ति।
 • ‘मा ते प्राण उपदसन्मो अपानोऽपि धायि ते’ (अथर्व० ५।३०।१४)। मोपदसत् क्षयं मा गमत्।
 • ‘कुर्वतो मे मोपदसत्’ (तै० सं० १।६।३।२)। उक्तोऽर्थः। सामर्थ्यं कर्तृ, श्रद्धा वा कर्त्री।
 • ‘स यदि राजोपदस्येत्’ (श० ब्रा० ४।२।२।५)। उपदस्येत् निःशेषमुपयुक्तः स्यात्। राजा सोमः।
 • ‘अनुपदासुकाऽस्य वाग्भवति’ (तै० सं० ६।१।८।५३)। अनुपदासुका ऽनुपक्षयशीला।

दह्

 • {उपदह्}
 • दह् (दह भस्मीकरणे)।
 • ‘स य उपदग्धेन हविषा यजते’ (श० ब्रा० ११।४।४।२)। उपदग्धेन ईषद् दग्धेन अवदग्धेन।
 • ‘अशान्तमुपदग्धं च यथा स्वादु न लक्ष्यते’ (सुश्रुत० सूत्र० ४६।४७८)।

दा

 • {उपदा}
 • दा (डुदाञ् दाने)।
 • ‘इन्द्रो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेद् ददाति न स्वं मुषायति’ (ऋ० ६।२८।२)। उपददाति दाशते प्रदिशति राति।
 • ‘पुरा त उपेन्द्रो वीर्यं ददौ’ (अथर्व० १९।३४।८)।
 • ‘उत्कृत्य मेषवृषणाविन्द्रायोपददुः’ (रा० गोरे० १।५०।९)।
 • ‘तस्य चोपददौ पुत्रान् सहस्रं क्रतुसंमितान्’ (भा० अनु० १४।८८)।
 • ‘तस्य ते शर्मन्नुपदद्यमाने राया मदेन तन्वा तना च’ (ऋ० ६।४९।१३)। उपदद्यमाने उपदीयमाने। दीयमाने। ते=तवेति तृतीयार्थे षष्ठी। तव=त्वया। उपायनमुपग्राह्यमुपहारस्तथोपदेत्यमरः।
 • ‘बलायोपदाम्’ (वा० सं० ३०।९)। उपदामुपदाया दातारम्।
 • ‘दुर्वासाः सुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय’ (नारा० २७।१)। उपदाय उपदामुपहारं कृत्वा।
 • ‘तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतम्। …भारद्वाजमुपाददुः’ (भा० पु० ९।२०।३५)॥ भारद्वाजनामानं सुतमुपदामकुर्वन्नित्यर्थः।

दिश्

 • {उपदिश्}
 • दिश् (दिश अतिसर्जने, दिशिरुच्चारणक्रिय इति भाष्यम्)।
 • ‘अभिधानस्य चोदकेष्वेवञ्जातीयकेष्वभियुक्ता उपदिशन्ति मन्त्रानधीमहे मन्त्रानध्यापयामः मन्त्रा वर्तन्त इति’ ( मी० २।१।३२ शा० भा०)। उपदिशन्ति कथयन्ति।
 • ‘उपदेशं महाप्राज्ञ शमस्योपदिशस्व माम्’ (भा० शां० १७८।५)। उपदिशस्व=कथय ब्रूहि।
 • ‘पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रेणैवोपदिश्यते’ (मृच्छ०)। उपदिश्यते शिक्ष्यते शिष्यते।
 • ‘नाशिष्यायोपदिश्यते’ (पञ्चत० १।४३० )। उपदिश्यते शिक्षा ऽनुशासनं क्रियते।
 • ‘निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते’ (मनु० १२।८९)। उपदिश्यते व्यपदिश्यते कीर्त्यते संज्ञायते समाख्यायते।
 • ‘न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्भर्तोपदिश्यते’ (मनु० ५।१६२)। उपदिश्यते विधीयते शास्त्रेण।
 • ‘उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि’ (सा० द० ) उपदिशति शिक्षयति।
 • ‘स किंमन्त्री यः प्रथमं भूमित्यागं युद्धोद्योगं वोपदिशति’ (हितोप० )।
 • ‘मूर्धानमुपदिशन्’ (श० ब्रा० १०।६।१।११)। उपदिशन् निर्दिशन्
 • ‘ब्राह्मणस्यैव कर्मैतद् उपदिष्टं मनीषिभिः’ (मनु० २।१९०)। उपदिष्टं विहितम्।
 • ‘व्रतं यथोपदिष्टं वै यथावत् पारितं त्वया’ (सावित्र्युप० ४।१६)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्’ (कु० १।२)। इयं सा गोरूपधरा पृथिवीत्येवं निर्दिष्टाम् इत्यर्थः। उपदिष्टामादिष्टामिति तात्पर्यमिति तु संस्कृतशार्मण्यकोषः।
 • ‘केनेदमुपदिष्टं ते मृत्युद्वारमपावृतम्’ (रा० ३।४३।४०)। उपदिष्टं वेदितं बोधितम्।
 • ‘उपदिष्टमिहेच्छामि तापस्यम्’ (भा० उ० १७५।४४)। उपदिष्टमनुशिष्टम्।
 • ‘पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्’ (पा० ६।३।१०९)। यथोपदिष्टं यथोच्चारितानि।
 • ‘अनर्थमिममर्थाभं केन त्वमुपदेशिता’ (रा० २।१२।५७)। उपदेशिता उपदिष्टा बोधिता। स्वार्थे णिच्।
 • ‘किं कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्’ (मृच्छ० ८।२९)। उपदिष्टेन कीर्तितेन।
 • ‘विद्वानेवोपदेष्टव्यो नाविद्वांस्तु कदाचन। नरानुपदिश्याज्ञान् स्थानभ्रष्टाः खगा ययुः’ (हितोप० ३।५)। उपदेष्टव्यः शासितव्यः।
 • ‘अपरिनिष्ठितस्योपदेशस्यान्याय्यं प्रदर्शनम्’ (माल० १)। उपदेशः शिक्षा।
 • ‘उपदेशे ऽजनुनासिक इत्’ (पा० १।३।२)। उपदेश आद्यमुच्चारणम् (आचार्यस्य)। धातुसूत्रगणोणादिनामलिङ्गानुशासनम्। आगमाः प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः॥
 • ‘शब्दानामितरेतरोपदेशः’ (नि० १।२ )।
 • ‘एष आदेशः। एष उपदेशः’ (तै० उ० १।११।४)।
 • ‘न स्थास्यन्त्युपदेशे च शिष्याः’ (भा० वन० १९०।७४)। शिष्याः शास्त्रविधिषु नास्थावन्तो भविष्यन्ति, तान् नानुविधास्यन्ति, नानुवर्त्स्यन्ति।
 • ‘उपदेशं महाप्राज्ञ शमस्योपदिशस्व माम्’ (भा० शा० १७८।५)। उपदेशं लक्षणम्।
 • ‘उपदेश इति विशिष्टस्य शब्दस्योच्चारणम्’ (मी० शा० भा० १।१।५)।

दिह्

 • {उपदिह्}
 • दिह् (दिह उपचये)।
 • ‘शिरोगलं कफोपदिग्धम्’ (सुश्रुत० २।३७६।११)। उपदिग्धं विलिप्तम्।
 • ‘लोहानां च मणीनां च मलपङ्कोपदिग्धता’ (का० नी० सा० ७।२४)।
 • ‘मध्वाभदन्ताः सुविभक्तदेहा न चोपदिग्धा न कृशाः क्षमाश्च’ (गजाः) (व० बृ० सं० ६७।१) उपदिग्धा मेदउपचयवन्त उपचिता मेदस्विनः, मेदुराः।
 • ‘पिल्लिकामुपदेहं च नचिरादेव नाशयेत्’ (का० सं० खिल० कुक्कुणचि० श्लो० ४०)।

दी

 • {उपदी}
 • दी (दीङ् क्षये)।
 • ‘उपदायो वर्तते’ (पा० ६।१।५० सूत्रे वृत्तिः)। उपदाय ईषत्क्षयः।

दीक्ष्

 • {उपदीक्ष्}
 • दीक्ष् (दीक्ष मौण्ड्येज्योपनयननियमव्रतादेशेषु)।
 • ‘नेदिष्ठमुपदीक्ष्य तेन सह यजेरन्’ (का० श्रौ० २५।१३।२७)। उपदीक्ष्य दीक्षयित्वा व्रतमादिश्य।

दुष्

 • {उपदुष्}
 • दुष् (दुष वैकृत्ये)।
 • ‘परामृष्टा अप्यसंरक्ता नोपदुष्यन्ति योषितः’ (हरि० ३।५।३९)। नोपदुष्यन्ति न पतन्ति न पतिता भवन्ति।

दुह्

 • {उपदुह्}
 • दुह् (दुह प्रपूरणे)।
 • ‘गावः कांस्योपदोहाश्च’ (हरि० ३।१३२।१३)।

दृश्

 • {उपदृश्}
 • दृश् (दृशिर् प्रेक्षणे)।
 • ‘उपोदर्शि शुन्ध्युवो न वक्षः’ (ऋ० १।१२४।४)। उपोदर्शि उप समीपे दृश्यते, व्यक्तं दृश्यत इत्यर्थः।
 • ‘न उपादृश्यत च्छन्न आसारेण यथा गिरिः’ (भा० पु० ४।१०।१३)। नोपादृश्यत दृष्टेर्विषयो नाभूत्, न प्राज्ञायत।
 • ‘उप स्तोमान्तुरस्य दर्शथः श्रिये’ (ऋ० ८।२६।४)। पश्यतिर्ज्ञानकर्मा। जानीतमित्यर्थः।
 • ‘अथ बाल्याद् वैष्णवोप्यासीच्छैवतामुपपदर्शयन्’ (राज० ५।४३)। उपदर्शयन् मिथ्या दर्शयन् आभासयन् अपदिशन्।
 • ‘तेषां च कुहकाभिज्ञो ज्ञानित्वमुपदर्शयन्’ (कथा० १९।७५)। उक्तोऽर्थः।
 • ‘चतुष्पाद् व्यवहारोऽयं विवादेषूपदर्शितः’ (याज्ञ० २।८)। उपदर्शितो वर्णितः।
 • ‘निरन्तरशरनिकरधारा