१४८ स्वभ्याङ् (सु+अभि+आङ्)

या

  • {स्वभ्याया}
  • या (या प्रापणे)।
  • ‘चूडाला राजकार्याणि कृत्वा स्वम्याययौ’ (यो० वा० ६ (२) ५६।२५)। सुखमभिमुखमाययौ।