१२७ अध्युप (अधि+उप)

विश्

  • {अध्युपविश्}
  • विश् (विश प्रवेशने)।
  • ‘विष्टरमास्तीर्याध्युपविशेत्’ (गो० गृ० ४।१०।४)। उपर्यासीतेत्यर्थः।