०८७ निष्प्र (निस्+प्र)

पत्

  • {निष्प्रपत्}
  • पत् (पत्लृ गतौ)।
  • ‘निर्बलासेतः प्र पत’ (अथर्व० ६।१४।३)। निष्प्रपत निष्क्रम्य प्रकर्षेण दूरेण गच्छेत्याह।