०८० निरभि (निर्+अभि)

या

  • {निरभिया}
  • या (या प्रापणे)।
  • ‘निर्याणेऽभियाने च राजमार्गं… गच्छेत्’ (कौ० अ० १।२१।१८)।