३ सङ्क्षेपसूची

[[TODO: proofread??]]

उद्धृतग्रन्थ-संक्षेप्य-संक्षिप्तनाम्नां

सङ्केतिका

अग्निपु॰ अग्निपुराणम्

ऐ॰ आ॰ ऐतरेयारण्यकम्

अत्रि॰ अत्रिस्मृतिः

ऐ॰ उ॰ ऐतरेयोपनिषद्

अथर्व॰ अथर्वसंहिता शौन-

ऐ॰ ब्रा॰ ऐतरेय ब्राह्मणम्

कीया

प्रो॰ पदा॰ धोरणादिकपदारणं व कोषः

अथर्व॰ पि॰ प्रथर्वसंहिता पप्पलादी

कठ॰ उ॰ अमरः

श्रमरकोषः

कतक:

अमरु॰ अमरुशतकम्

कथा॰ कठोपनिषद्

माधवकृता रामायणटीका

कथासरित्सागरः

अमरोद्घाटनम् क्षीरस्वामिकृतममर-

कर्म ॰ कर्मप्रदीपः

कोषविवरणम्

काठक॰ अवदा॰ अवदानजातकमाला

का॰ श्री॰ ( श्रार्यशूरकृता)

का॰ काठकसंहिता

कात्यायनश्रौतसूत्रम्

कादम्बरी

श्रवि॰ अविमारकम्

का॰ प्र॰ काव्यप्रकाशः

अष्टा॰ हृ॰ अष्टाङ्गहृदयम्

का॰ जी॰ सा॰ कामन्दकनीतिसारः

आप॰ गु॰ श्रापस्तम्बगृह्यसूत्रम्

का॰ मी॰ काव्यमीमांसा

श्राप॰ श्र॰ आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्

आपि॰ शि॰ श्रपिशलिशिक्षा

काम ॰ वात्स्यायनीयं कामसूत्रम्

काव्या॰ काव्यादर्श:

श्राश्चर्य ॰ आश्चर्यचूडामणिः

काव्यानु॰ काव्यानुशासनम्

ईश॰ उ॰ प्राश्व॰ गृ॰ प्राश्वलायनगृह्यसूत्रम्

श्राश्व॰ श्री॰ आश्वलायन श्रौतसूत्रम्

ईशोपनिषद्

का॰ सू॰ वृ॰ काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः

का॰ सू॰ टी॰ कामसूत्रटीका

अष्टाध्यायीवृत्तिः

काशिका

उत्तर॰ उत्तररामचरितम्

का॰ सं॰ काश्यपसंहिता (प्रायुर्वेदे)

ऊरु॰ ऊरुभङ्गम्

कि॰ ऋ॰ ऋक्संहिता

कु॰ किरातार्जुनीयम्

कुमारसम्भवम्

ऋतु॰ ऋतुसंहारम्

कुन्द ॰ कुन्दमाला

कुल्लू क

कुल्लूककृत मनुटीका

जै॰ ब्रा॰ उ॰ जैमिनीय ब्राह्मणोपनिषद्

कृ॰ क॰ त॰ कृत्यकल्पतरुः

कृष्ण॰ केशवः

कृष्णामृतम् नानार्थारविसंक्षेपनाम्नः

तन्त्र॰ वा॰ तन्त्रा॰ तन्त्रवार्तिकम्

तन्त्राख्यायिका

तर्क ॰ तर्क भाषा

कोषस्य कर्ता

तर्क ॰ तर्कसङ्ग्रहः

खा॰ गृ॰ खादिरगृह्यसूत्रम्

ताण्ड्य ब्रा॰ ताण्ड्यब्राह्मरणम्

कौ॰ प्र॰ कौटलीयमर्थशास्त्रम्

तिलकः

रामकृता रामायणटीका

कौ॰ ब्रा॰ कौषीतकि ब्राह्मणम्

तै॰ प्र॰ तैत्तिरीयारण्यकम्

(शाङ्खायनब्राह्मणम्)

तै॰ उ॰ तैत्तिरीयोपनिषद्

की॰ ब्रा॰ उ॰ कौषितकिब्राह्मणोप-

तं॰ प्रा॰ तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्

निषद्

तै॰ ब्रा॰ तैत्तिरीयब्राह्मणम्

कौ॰ सू॰ कौशिकसूत्रम्

तै॰ सं॰ तैत्तिरीयसंहिता

गीत ॰ गीतगोविन्दम्

दशकु॰ दशकुमारचरितम्

गीता

श्रीमद्भगवद्गीता

दुर्ग:

गृह्या॰ गृह्यासंग्रहभाष्यम्

दुर्गाचार्य कृतं निरुक्त-

भाष्यम्

गो॰ गु॰ गोभिलगृह्यसूत्रम्

दुर्गा ॰ दुर्गासप्तशती

गो॰ ब्रा॰ गोपथब्राह्मणम्

दूत ॰ दूतवाक्यम्

गो॰ स्मृ॰ गोभिलस्मृतिः

द्रा॰ गृ॰ द्राह्मायरणगृह्यम्

गौड ॰ गौडपादीयसाङ्ख्य-

नल॰ नलोदयः

कारिकाः

ना॰ स्मृ॰ नारदस्मृतिः

गौ॰ ध॰ गौतमधर्मसूत्रम्

नि॰ चरके

चरकसंहितायाम्

नं॰ चाणक्य ॰ चाणक्यसूत्रारिण

न्यायभा॰ चारु॰ चारुदत्तम्

भाष्यम्

चौर॰ चौरपञ्चाशिका

न्यासः

छा॰ उ॰ छान्दोग्योपनिषद्

यास्कीयं निरुक्तम्

नैषधीयचरितम्

वात्स्यायनकृतं न्याय-

जिनेन्द्रबुद्धिकृता काशि-

काविवरणपञ्जिका

जानकी ॰ जानकीहरणम्

पञ्च॰ पञ्चरात्रम्

जै॰ गृ॰ जैमिनीयगृह्यम्

पञ्चत॰ पञ्चतन्त्रम्

ज॰ न्या॰ वि॰ जैमिनीयन्यायविस्तर-

माला

पञ्चविंश॰ पञ्चविंशब्राह्मणम्

प॰ म॰ पदमञ्जरी

जं॰ ब्रा॰ जैमिनीय ब्राह्मणम्

परिभाषा

परिभाषेन्दुशेखरःxi

प॰ ल॰ म॰ परमलघुमञ्जूषा

पाद॰ महावीर॰ महावीरचरितम्

पादताडितकम्

मानवश्री॰ मावनश्रौतसूत्रम्

प्र॰ उ॰ प्रश्नोपनिषद्

मार्क ॰ पु॰ मार्कण्डेयपुराणम्

प्र॰ च॰ प्रबोधचन्द्रः

मालती॰ मालतीमाधवम्

प्रतिज्ञा॰ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्

माल॰ माकविकाग्निमित्रम्

प्रतिमा

प्रतिमानाटकम्

मिताक्षरा

वा॰ च॰ बालचरितम्

मी॰ सू॰ बालबो॰ बालबोधिनी

मी॰ सू॰ -

बा॰ रा॰ बालरामायणम्

शा॰ भा॰ बुद्ध॰ बुद्धचरितम्

मु॰ उ॰ याज्ञवल्क्यस्मृतिटीका

मीमांसासूत्रम् मीमांसासूत्रशाबर-

भाष्यम्

मुण्डकोपनिषद्

बृ॰ उ॰ बृहदारण्यकोपनिषद्

बृ॰ दे॰ वृहद्देवता

वृ॰ श्लो॰ बृहच्छ्लोकसङ्ग्रहः

मुद्राराक्षसम्

मृच्छकटकम्

मेघदूतम्

बौ॰ घ॰ बौधायनधर्मसूत्रम्

मैत्रायणी संहिता

मुद्रा॰ मृच्छ॰ मेघ॰ मै॰ सं॰ बौ॰ श्रौ॰ बौधायन श्रौतसूत्रम्

याज्ञ॰ याज्ञवल्क्यस्मृतिः

यो॰ वा॰ योगवासिष्ठम्

ब्र॰ वै॰ पु॰ ब्रह्मवैवर्तपुराणम्

यो॰ सू॰ योगसूत्राणि

ब्र॰ सू॰ ब्रह्मसूत्रम्

यो॰ सू॰ भा॰ योगसूत्रभाष्यम्

ब्र॰ शां॰ भा॰ ब्र॰ सू॰ शाङ्करभाष्यम्

रघु॰ रघुवंशम्

भट्टि॰ भट्टिकाव्यम्

रत्ना॰ रत्नावली

भा॰ महाभारतम्

रा॰ श्री रामायणम्

भर्तृ •

भर्तृहरिकृतं शतकत्रयम्

राम॰ रामचरितम्

भा॰ गृ॰ भारद्वाजगृह्यसूत्रम्

राज॰ राजतरङ्गिणी

भा॰ पु॰ श्रीमद्भागवतपुराणम्

भा॰ वि॰ भामिनीविलासः

ल॰ वि॰ स्मृ॰ लघुविष्णुस्मृतिः लाट्या॰ श्री॰ लाट्यायनश्रौतसूत्रम्

भा॰ श्री॰ भारद्वाजश्रीतसूत्रम्

लीला॰ लीलावती

भोज॰ भोजप्रबन्धः

लौगाक्षि॰ लौगाक्षिगृह्यसूत्रम्

मनु॰ मनुस्मृतिः

वक्रोक्ति •

वक्रोक्तिजीवितम्

मल्लिनाथ: मल्लिनाथकृता शिशु-

पालवघटीका

महाना॰ महानारायणोपनिषद्

व॰ ध॰ वसिष्ठधर्मशास्त्रम्

वा॰ गृ॰ वाराहगृह्यसूत्रम्

वा॰ प॰ वाक्यपदीयम्

xii

वा॰ पु॰ वामनपुराणम्

शां॰ गृ॰ शाङ्खायनगृह्यसूत्रम्

वायु॰ पु॰ वायुपुराणम्

शां॰ श्रौ॰ शाङ्खायनश्रौतसूत्रम्

वाररुच ॰ वाररुचसङ्ग्रहः

शि॰ भा॰ शिवभारतम्

विद्ध॰ विद्धशालभञ्जिका

शिशु॰ शिशुपालवधम्

वि॰ पु॰ बिष्णुपुराणम्

शुक्र॰ शुक्रनीति:

विश्व:

विश्वप्रकाशः

शृं॰ ति॰ शृङ्गारतिलकम्

विश्वगु॰ विश्वगुणादर्शचम्पूः

इलो॰ वा॰ श्लोकवार्तिकम्

वेणी॰ वेरणीस हारम्

श्वे॰ उ॰ श्वेताश्वतरोपनिषद्

वे॰ सा॰ वेदान्तसारः

षड्विंश ॰ षड्विंशब्राह्मणम्

वैद्य॰ वैद्यजीवनम्

सर्व॰ सर्वदर्शनसङ्ग्रहः

वैशारदी

योगभाष्यटीका

सां॰ तत्त्व॰ साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी

वैशेषिक॰ वैशेषिकसूत्रम्

सि॰ कौ॰ सिद्धान्तकौमुदी

व्या॰ म॰ व्याकरणमहाभाष्यम्

सां॰ सू॰ भा॰ साङ्ख्यसूत्रभाष्यम्

शं॰ दि॰ शङ्करदिग्विजयः

सू॰ सि॰ सूर्यसिद्धान्तः

शङ्ख ॰ शङ्खलिखितस्मृतिः

सौन्दर॰ श॰ ब्रा॰ शतपथब्राह्मणम्

स्वप्न ॰ सौन्दरनन्दम्

स्वप्नवासवदत्तम्

(माध्यन्दिनीयम्)

सुश्रुते

सुश्रुतसंहितायाम्

शा॰ अभिज्ञानशाकुन्तलम्

हरि॰ हरिवंशम्

शांता शातातपस्मृतिः

हर्ष ॰ हर्षचरितम्

शा॰ दी॰ शास्त्रदीपिका

हित ॰ हितोपदेशः