+रामायणम्

  • अत्र ध्वनिसञ्चिकासु प्रायेण गोरक्षपुर-पाठ एव प्रयुक्तः (पाठभेदविवरणान्य् अत्र)। यत्र तु पाठे संशयो ऽवर्तत पाठकयोः, तत्र निर्णयसागरादि-ग्रन्थान्तराण्य् आदृतानि।